پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۲۲۹۸ شناسه:
علي جابري انصاري دانشجو:
بررسي تاثير بيش اطميناني بر كيفيت گزارشگري مالي عنوان فارسي:
The effect of overconfidence on the financial reporting process عنوان انگليسي:

بيش اطميناني به عنوان يكي از ويژگي هاي مهم شخصيتي، بيانگر وضعيتي است كه سرمايه‌گذاران و مديران به قضاوت‌هاي خود بيش از حد مطمئن هستند و به سودها و جريان هاي نقدي آتي واحد تجاري خود خوشبين اند و چشم انداز مثبتي از ريسك و بازده آتي شركت دارند. پيامد رايج چنين حالتي اين است كه مدير هنگام شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري داراي اين باور ذهني است كه اين سرمايه‌گذاري بي‌عيب است اما عملكرد پايين آن منجر به معامله بيش از حد سرمايه‌گذار در جست‌وجوي بهترين فرصت بعدي مي‌شود و اين چرخه ي معيوب مرتبا تكرار مي گردد. هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير بيش اطميناني بر كيفيت گزارشگري مالي از طريق مرور پژوهش هاي گذشته در اين خصوص با روش توصيفي- پيمايشي مي باشد. به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش به بررسي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زماني بين سال هاي 1390 الي 1394 پرداخته شده است. نتايج آزمون بعد از بررسي و تاييد مانايي داده ها نشان مي دهد كه ضمن تاييد فرضيه هاي فرعي، فرضيه ي اصلي پژوهش نيز تاييد شده و بيش اطميناني مديريت تاثير قابل توجهي بر كيفيت گزارش هاي مالي منتشر شده دارد.

چکيده:

بيش اطميناني- گزارشگري مالي- سرمايه گذاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طهماسب مظاهري خورزني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.