پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۸ دفاع:
۲۲۹۱ شناسه:
محمدهادي موحد دانشجو:
بررسي قدرت پيش بيني بازده سهام با استفاده از مدل تركيبي شبكه عصبي مصنوعي فازي و الگوريتم ژنتيك عنوان فارسي:
Estimating forecasting accuracy of stock revenue by hybrid model of fuzzy artificial neural network and genetic algorithm عنوان انگليسي:

تا كنون تحقيقات بسياري در زمينه پيش بيني بازده سهام صورت گرفته؛ اين تحقيقات پيش از دهه نود محدود به متد هاي خطي بوده اند اما در اوايل دهه ي پاياني قرن بيستم شيوه هاي هوش مصنوعي راه خود را در علوم اقتصادي و مالي باز كردند و طي دو دهه گذشته گسترش فراوان يافتند؛ پارادايم هاي هوش مصنوعي را به طور كلي مي توان به پنج دسته كلي تقسيم نمود كه عبارتند از: شبكه عصبي مصنوعي ، محاسبات تكاملي ، هوش ازدحامي ، سيستم هاي ايمني مصنوعي و سيستم هاي فازي ( انگلبرچ،2007). محققين بسياري با استفاده از شيوه هاي فوق و حتي با بهره گيري از شيوه هاي تركيبي تلاش نموده اند تا پيش بيني هاي هرچه دقيق تري از بازده سهام ارائه دهند. در دستيابي به نتايج قابل قبول و دقيق، تنها شيوه هاي بكار برده شده دخيل نمي باشد بلكه شاخص هاي انتخاب شده به عنوان ورودي ها و شيوه انتخاب آن ها هم از اهميت ويژه اي برخوردار است.

آن گونه كه در بيشتر تحقيقات گذشته ديده مي شود، استفاده از الگوريتم هاي تركيبي اغلب موجب افزايش قابل توجهي در قدرت پيش بيني شده است لذا تحقيق حاضر هم از ميان برترين الگوريتم هاي تركيبي آزمايش شده پيشين، شبكه عصبي فازي را برگزيده است. همچنين براي يافتن بهترين شاخص از الگوريتم ژنتيك استفاده كرده است.

چکيده:

هوش مصنوعي، الگوريتم ژنتيك، شبكه عصبي مصنوعي، منطق فازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.