پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۳۰ دفاع:
۲۲۸۰ شناسه:
اشرف عظيم زاده ايراني دانشجو:
تحليل الگوي بهسازي بافت هاي تاريخي شهري در مقابله با مخاطرات انساني (مطالعه موردي: منطقه 12 شهر تهران) عنوان فارسي:
Analysis of improvement pattern in urban historical fabrics, in opposition with human hazards(Case Study: Region 12 ,Tehran). عنوان انگليسي:

بافت هاي تاريخي و قديمي كه ميراث مشترك شهروندان و كشور مي باشند، در بطن شهرهاي امروزي جاي دارند و از جنبه هايي هستند كه علت و معلول بسياري از معضلات شهري محسوب مي شوند و طي پنج دهه گذشته به شدت آسيب ديده اند. اين بافت ها متأسفانه به رغم مداخلات صورت گرفته، دچار انواع فرسودگي شده، منزلت خود را از دست داده و از هويت خود فاصله مي گيرند. بافت هاي تاريخي شهري در برگيرنده آثار به جاي مانده از گذشته و جايگزين ناپذيري هستند كه مي توانند در آگاهي جوامع از ارزش هاي فرهنگي گذشته مؤثر باشند. حفظ آنها علاوه بر، برانگيختن غرور ملّي و ايجاد حسّ هويت، بر كيفيت زندگي نيز مي افزايد.

پژوهش حاضر با هدف تحليل الگوي مناسب بهسازي در بافت هاي تاريخي شهري در مقابله با مخاطرات انساني انجام شده و منطقه 12 شهر تهران كه يكي از مناطق قديمي و مركزي اين شهر محسوب مي شود، به دليل وجود بناها و آثار تاريخي ارزشمند و متعدد، به عنوان مطالعه موردي انتخاب شده است.

با استناد به منابع اساسي روش شناسي تحقيق، نوع اين تحقيق اكتشافي است كه با هدف كاربردي به بررسي داده ها پرداخته است. بر اساس اهداف و پرسش هاي تعيين شده براي تحقيق، عمدتاً مطالعات اسنادي و كتابخانه اي، شامل مقالات و كتاب ها، پايان نامه ها و رساله ها صورت گرفت. از پرسشنامه و مصاحبه براي آگاهي از نظرات، افكار و انديشه هاي گروه هاي هدف استفاده گرديد. با بهره گيري از تكنيك ها و متدهاي معمول در مطالعات جغرافيايي، داده هاي جمع آوري شده دسته بندي و سپس داده ها در گام هاي مختلف با تلفيق و تركيب يافته هاي كتابخانه اي، اسنادي و اكتشافي، از طريق آمار توصيفي و استنباطي(روش هاي كمّي و كيفي)مورد تحليل قرار گرفتند.

براي تهيه نقشه هاي موضوعي بر اساس داده هاي گردآوري شده و همچنين، تجزيه و تحليل و تركيب لايه هاي اطلاعاتي و تهيه نقشه هاي استنتاجي، از نرم افزار ArcGIS استفاده شد.

آنچه كه پژوهش حاضر را از پژوهش هاي قبلي متفاوت مي سازد؛ از يك طرف، نوع مخاطرات مورد مطالعه و پرداختن به جنبه هايي از مخاطرات انساني است كه تاكنون به آن ها پرداخته نشده است و از طرف ديگر، انتخاب و تلفيق دو نوع رويكرد (پدافند غير عامل و توسعه پايدار شهري) جهت تحليل و ارائه الگوي مناسب بهسازي بافت هاي تاريخي در مقابله با مخاطرات انساني است.

قابل اهميت اين است كه دو رويكرد فوق، با يكديگر داراي تضاد مفهومي و عملكردي بوده و الگوهاي ارائه شده ي پيشين، اين دو رويكرد را در تقابل يا تعامل با يكديگر مورد ملاحظه قرار نداده اند.

نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد كه بافت هاي تاريخي شهري در منطقه 12 تهران به شدت در برابر مخاطرات انساني آسيب پذير هستند و الگوهاي بهسازي مناسبي كه مي تواند بافت تاريخي ارزشمند اين منطقه را ضمن ساختن محيطي زيست پذير و امن، تا حدودي از گزند انواع تهديدات و مخاطرات انسان ساز محفوظ نگاه دارد، الگويي است كه از تلفيق الزامات « پدافند غير عامل » و اصول « توسعه پايدار شهري» حاصل مي شود.

چکيده:

بافت تاريخي شهري - الگوي بهسازي - مخاطرات انساني - پدافند غير عامل - توسعه پايدار شهري - منطقه ۱۲ شهر تهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد پوراحمد استاد راهنما:
دکتر حسين حاتمي نژاد استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي مديري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۸ ۲۲۴-۲۵۶ (VOL. ۵, N&#۲۱۸;M. ۱۴ (۲۰۱۸ Revista Publicando ,Ahmad Pour Ahmad,Hossein Hataminejad,Mahdi Modiri,Ashraf Azimzadeh Irany A Comparative Comparison of the Requirements of “Passive Defense” with the Principles of "Sustainable Urban Development" in Protecting Urban Historical Fabrics - Case study: The historical fabric of the 12th district of Tehran بين المللي چاپ نهايي شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱
۱۳۹۶ ۳۵-۵۲ شماره ۱۰۲ – تابستان ۱۳۹۶ مجله علمي- پژوهشي« اطلاعات جغرافيايي(سپهر) دكتر احمد پوراحمد، دكتر حسين حاتمي نژاد، دكتر مهدي مديري، اشرف عظيم زاده ايراني تحليلي بر پارادوكس الزامات پدافند غير عامل، با اصول توسعه پايدار شهري، در بهسازي بافت هاي تاريخي شهري– مطالعه موردي: بافت تاريخي منطقه 12 شهرتهران داخلي چاپ نهايي شده مقاله در مجله ISC ۲
۱۳۹۷ ۸۷ سيزدهمين كنگره جغرافيايي ايران (۳۱ خرداد ۱۳۹۷ سيزدهمين كنگره جغرافيايي ايران اشرف عظيم زاده ايراني ،دكتر احمد پوراحمد، دكتر حسين حاتمي نژاد، دكتر مهدي مديري : بررسي الزامات« پدافند غير عامل» و اصول « توسعه پايدار شهري» در بهسازي بافت هاي تاريخي شهري، تقابل يا تعامل دو رويكرد– مطالعه موردي: بافت تاريخي منطقه 12 شهرتهران داخلي چاپ نهايي شده مقاله در همايش ۳

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.