پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۳ دفاع:
۲۲۷۶ شناسه:
سياوش ستوده دانشجو:
ارايه مدلي جهت ارزيابي قلمرو محوري كسب و كار هاي بنگاه مادر با بهره گيري از رويكرد كارت امتيازي متوازن (سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري) عنوان فارسي:
providing a model to assessment business heartland of corporation by using BSC approach عنوان انگليسي:

امروزه بسياري از شركتها به اهميت برنامه ريزي راهبردي پي برده اند . شركت هاي هولدينگ نيز اين موضوع را مدنظر قرار داده اند.بحث برنامه ريزي راهبردي در شركت هاي مختلف متفاوت است و در شركتهاي هولدينگ نيز پيچيدگي هاي ويژه اي دارد. يكي از مهمترين تصميمات راهبردي كه شركت هاي هولدينگ با آن مواجه اند، اين است كه سرمايه گذاري ها بايد در چه كسب و كارهايي متمركز باشد كه از اين كسب و كارها تحت عنوان «قلمرو محوري» ياد مي شود.در نتيجه به منظور بررسي قلمرومحوري كسب و كارهاي هلدينگ در اين پژوهش قصد داريم ابتدا به توسعه مدلي با رويكرد كارت امتيازي متوازن بپردازيم . همچنين به منظور غلبه بر ضعف هاي كارت امتيازي متوازن و تجزيه و تحليل داده ها، از پويايي سيستم ها و نرم افزار ونسيم بهره جسته ايم.سپس به منظور تبيين هرچه مساله و همچنين مدل ارائه شده به پياده سازي و اجراي مدل بر روي مورد مطالعه پرداختيم كه بنگاه مادري است كه تصميم بر سرمايه گذاري در يك كسب و كار دارد و به همين منظور اقدامات گوناگوني در اجراي مدل صورت پذيرفته است.

چکيده:

هلدينگ،كارت امتيازي متوازن،قلمرو محوري،پويايي سيستم ها

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس ابراهيمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.