پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۳/۸ دفاع:
۲۲۷۳ شناسه:
سمانه علي زاده دانشجو:
امكان سنجي پياده سازي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC)در صندوق هاي بازنشستگي عنوان فارسي:
the feasibility of the implementation of activity - based costing (ABC) عنوان انگليسي:

شناسايي ميزان آمادگي صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح به منظور استقرار و پياده سازي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت هدف تحقيق حاضر مي باشد كه به منظور انجام اين آمادگي سازمان از نظر شش شاخص مورد بررسي قرار گرفت . قلمرو مكاني اين مطالعه شامل صندوق بازنشستگي ن.م و زمان انجام تحقيق سال ۹۵ مي باشد.اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شد و پس از جمع آوري داده ها در اكسل ، تحليل هاي مربوطه با استفاده از نرم افزار spss صورت پذيرفت . نتايج حاصل از تحقيق حاكي از اين است كه صندوق بازنشستگي ن.م از لحاظ كيفيت فناوري اطلاعات ، عوامل سازماني ، عامل استراتژي و برنامه هاي بلند مدت ، عوامل محيطي آمادگي لازم را دارا مي باشد و از لحاظ نيروي انساني و ويژگي هاي مديريتي آمادگي لازم را به منظور استقرار و پياده سازي هزينه يابي بر مبناي فعاليت ندارد.

چکيده:

هزينه يابي بر مبناي فعاليت ، امكان سنجي ، صندوق بازنشستگي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا نيكبخت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.