پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۲۲۷۰ شناسه:
غزاله سليمان پور دانشجو:
بررسي و تحليل جايگاه زنان در شبكه روابط درون سازماني كاركنان شهرداري تهران با استفاده از رويكرد تحليل شبكه‌هاي اجتماعي (SNA) عنوان فارسي:
Investigation and Analysis of Women’s Position in the Intra-organizational Relationship Network of Tehran municipality Using Social Network Analysis (SNA) عنوان انگليسي:

امروزه صاحبنظران به سازمان ها از زواياي مختلفي مي نگرند. با توجه به نوع نگرش آن ها به سازمان ها ، نقش زنان نيز در سازمان متفاوت خواهد بود.

اشتغال زنان و توانمندي هاي آنان تغييرات زيادي در ساختار شغلي در اجتماع و علي الخصوص سازمان ها به وجود آورده است (شربتيان، 1386: 86). در مديريت سازمان ها، سازمان به عنوان سيستم پيچيده ي ديوانسالاري كه انسان ها آن را به وجود آورده اند كه شبكه اي از انواع روابط رسمي و غير رسمي را در خود جاي داده است بسيار مهم و مورد توجه است (كنگراني و همكاران، 1390: 150). بطور كلي دو نوع شبكه ارتباطي ميان و درون سازمان ها وجود دارد؛ شبكه روابط رسمي و غير رسمي. در واقع مي توان گفت هر نوع روابط درون سازماني رسمي چهره ي دومي نيز دارد كه به عنوان شبكه روابط غير رسمي شناخته مي شود (مايتليس، 2005). شبكه روابط رسمي اساس آن روابط سلسله مراتبي درون سازماني است و شبكه روابط غير رسمي بر اساس مراجعه افراد به ديگر همكاران براي مشورت كردن پيش از تصميم گيري است (كربس، 2008). در واقع كارمندان در راستاي اجراي و تقسيم وظايف موجود از شبكه روابط غير رسمي نيز براي تسريع امور استفاده مي كنند (كنگراني و غنچه پور، 1390). تحقيقات نشان مي دهد كه شبكه روابط غير رسمي محدوديت هايي را در بازده و عملكرد سازمان به وجود مي آورد (كنگراني و غنچه پور، 1390). از ديدگاه شبكه ، منشا بسياري از تفاوت هاي جنسيتي در سرمايه اجتماعي و عضويت ارتباطي زنان و مردان، در ساختار اجتماعي ريشه داشته و ناشي از زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي مي باشد كه تبعيضات گسترده اي را به دنبال داشته است.

با توجه به مباني نظري مطرح شده و مطالعه مورد بررسي پژوهش حاضر(شهرداري منطقه 18 تهران)، و همچنين وجود كاركنان زن در بخش هاي مختلف اين سازمان و تأثيرگذار بودن آنان در روابط درون سازماني و انجام امور و وظايف سازماني، محقق را بر آن داشت كه نقش و تأثير زنان شاغل در اين سازمان را بر انواع روابط درون سازماني و نحوه انجام وظايف شغلي بررسي نموده و همچنين تفاوت هاي هاي را با روابط درون سازماني مردان شاغل در اين سازمان مورد بررسي قرار دهد. تا در نهايت بتواند تفاوت ها و نقش و جايگاه زنان را در روابط درون سازماني و درون شبكه اي اين سازمان بررسي و مشخص نمايد تا بتوان به الگويي مناسب جهت بهبود اين نوع روابط درون سازماني و درون شبكه اي جهت بهبود عملكرد سازمان مورد بحث و نيل به اهداف آن سازمان كمك نمود.

چکيده:

جايگاه زنان- روابط رسمي- روابط درون سازماني- تحليل شبكه- روابط رسمي- روابط غيررسمي- شهرداري تهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهناز حسين زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عاليه كاظمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.