پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۲۶۵ شناسه:
شكوفه طالبي طاهر دانشجو:
تاثير تصحيح خطاهاي فراگيري زبان با تاخير در كلاس و خارج از كلاس از طريق اپليكشن تلگرام روي مهارت گفتاري انها عنوان فارسي:
The Impact of Delayed Error Correction on EFL learners' Oral Production Inside the Classroom and by MIM After the Class عنوان انگليسي:

با وجود اينكه مطالعات زيادي در مورد تصحيح خطا و روش هاي مختلف بازخورد اصلاحي در بهبود گرامري زبان آموزان انجام شده است، اما تحقيقات كافي در زمينه تركيب كردن آموزش زبان به كمك تلفن همراه با بازخورد تصحيحي تاخيري انجام نشده است. طي تلاشي به موجب بررسي اينكه آيا استفاده از تلفن همراه به عنوان وسيله آموزشي به يادگيري و پيشرفت زبان آموزان در بخش گرامر، فصاحت، و تلفظ توسط بازخورد تصحيحي تاخيري موثر مي باشد، پرداختيم، اين مطالعه با استفاده از مصاحبه كردن با زبان آموزان به صورت پيش آزمون و پس آزمون طي ۱۲ جلسه و دريافت خطاها داخل كلاس آموزشي و همچنين خارج كلاس آموزشي از طريق نرم افراز تلگرام انجام شده است كه از دو گروه در سطح متوسط، متشكل از ۳۰ زبان آموز ۲۲ تا ۶۶ سال داخل موسسه زبان انگليسي پلاس واقع در تهران استفاده شده است.گروه اول( شامل ١٥ زبان آموز)بازخوردهاي اصلاحي تاخيري خود را بعد از اتمام هر جلسه داخل كلاس و گروه دوم( شامل ١٥ زبان آموز ديگر) بازخوردهاي اصلاحي تاخيري خود را بعد از اتمام هر جلسه خارج از كلاس از طريق نر افزار تلگرام دريافت كردند. اطلاعات حاصل شده از اين مطالعه نشان مي دهد كه به طور كلي نتايج پس آزمون نسبت به پيش آزمون بهتر بوده است، و همچنين تغيير چشمگيري در متغير گرامر به دليل دريافت بازخوردهاي اصلاحي تاخيري از طريق نرم افزار تلگرام به وجود آمده است. نتايج، همچنين نشان دهنده مقداري بهبود در متغير فصاحت و تلفظ بعد از مصاحبه هاي پس آزمون مي باشد. به دليل تغيير متغير گرامر در پس آزمون از طريق استفاده از تلگرام در ارائه ي بازخوردهاي اصلاحي تاخيري، اين مطالعه نشان ميدهد كه استفاده از تلفن همراه در آموزش زبان براي ارائه تصحيح خطا ميتواند مفيد واقع شود.

چکيده:

Delayed Error Correction, Oral Production, Error Correction, Telegram Application, MIM

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدحسين نوروزي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.