پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۲۲۶۰ شناسه:
عاطفه صلواتي دانشجو:
ارزيابي ريسك اعتباري مشتريان بانك گردشگري با استفاده از روش رگرسيون لاجيت عنوان فارسي:
Credit Risk Assessment of Tourism Bank customers using logit regression عنوان انگليسي:

تجهيز و تخصيص منابع سرمايه گذاري به فعاليتهاي اقتصادي از طريق بازار مالي انجام ميپـذيرد كـه بازار اعتبارات بانك قسمتي از اين بازار است. انجام اين امر به عنوان اصليترين نقش بانك در بازار مالي از طريق اعطاي اعتبار به مشتريان صورت ميگيرد. بنابراين، يكي از موضوع هاي داراي اهميت، بررسـي و ارزيابي ريسك اعتباري (احتمال قصور در بازپرداخت تسـهيلات اعطـايي از سـوي مشـتريان ) اسـت ؛ اندازه گيري اين ريسك در ميان ريسكهايي كه بانك در حيطه وسيع عملكرد خود با آن روبه روست، از جايگاه ويژه اي برخوردار است.به منظور مديريت و كنترل ريسك مذكور، سيستم هاي رتبه بندي اعتباري مشتريان ضرورتي انكارناپذير است. چنين سيستمي، بر اساس سوابق و اطلاعات موجود، درجه ي اعتباري مشتريان را تعيين و آنان را بر اساس ميزان ريسكي كه متوجه بانك خواهند كرد، رتبه بندي مي كند. بديهي است چنين سيستمي بانك را در گزينش مطلوب مشتريان خود ياري كرده و ضمن كنترل و كاهش ريسك اعتباري، سطح بهره وري فرايند اعطاي تسهيلات بانكي را ارتقاء مي دهد.

دراين پژوهش اطلاعات كيفي و مالي يك نمونه تصادفي از مشتريان اعتباري حقوقي بانك گردشگري كه در سال هاي ۱۳۹۳-۹۴ تسهيلات دريافت نموده اند جمع آوري و با به كارگيري روش رگرسيون لاجيت عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان اين بانك برآورد خواهد شد.

چکيده:

رتبه بندي اعتباري، ريسك اعتباري، مدل لاجيت، بانك گردشگري.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قهرمان عبدلي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فرخنده جبل عاملي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.