پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۳/۳۰ دفاع:
۲۲۵۹ شناسه:
محمدامين شهريوري دانشجو:
نگاشت توانمندي هاي استراتژيك شكل دهنده ي مزيت رقابتي بر اساس رويكرد توانمندي هاي پويا: مورد مطالعه اپراتورهاي تلفن همراه در ايران عنوان فارسي:
Mapping Capabilities Strategies Using Dynamic Capabilities Framework: A Case Study of Iran's Mobile Network Operators عنوان انگليسي:

شناسايي، انتخاب و ساخت توانمندي ها، تصميماتي استراتژيك بوده و اهميتي برابر با تصميم در خصوص عملكرد رقابتي در بازار محصول (مانند انتخاب بازارها براي ورود، ايجاد مانع براي ورود ساير رقبا، موقعيت يابي و ...) دارند.

بنگاه ها علاوه بر رقابت در بازار محصولات، در ساخت توانمندي هاي فناورانه، عملياتي و سازماني كه عوامل اصلي به وجود آورنده مزيت رقابتي در بازار محصولات هستند نيز با يكديگر رقابت مي كنند. تصميمات در خصوص نحوه ي ورود به بازارها و موقعيت يابي در آن ها و تصميمات مربوط به ساخت توانمندي ها به شكل بسيار نزديكي به يكديگر پيوند خورده اند. سرمايه گذاري در توانمندي هاي مختلف، گزينه هاي استراتژيك براي رقابت در بازار محصولات را به وجود مي آورند.

هر نظريه ي توانمند-محور استراتژيك بايد بتواند رابطه ي بين رقابت در سطح بازار محصولات و رقابت در سطح توانمندي ها را تبيين نمايد. همچنين انتظار مي رود تاثيرگذاري پويايي رقابت در بازار محصول روي استراتژي هاي توانمندي اتخاذ شده توسط رقبا و اثر سرمايه گذاري رقبا در ساخت و توسعه توانمندي ها روي محيط رقابتي در چنين نظريه هايي مشخص گردد.

براي ارائه ي چارچوبي در خصوص تدوين و شناسايي استراتژي هاي توانمندي ساز بنگاه ها مي توان به بررسي ميزان و نحوه سرمايه گذاري در انواع مختلف توانمندي ها پرداخت. (Gary P. Pisano 2015)

در هر مقطغ زماني، هر بنگاه مجموعه اي از توانمندي ها را در اختيار دارد كه در طيفي از "همه منظوره" (General-purpose) تا "مورد استفاده خاص" (Application-specific) گسترده مي شوند. استراتژي هاي توانمندي ساز بنگاه ها شامل تصميم در خصوص عمق بخشيدن به توانمندي هاي موجود و يا توسعه توانمندي هاي جديد مي باشد.

در اين تحقيق سعي مي شود ضمن استخراج نگاشت توانمندي هاي شركت هاي فعال در صنعت ارتباطات راديويي ايران بر اساس اين مدل، گزينه هاي استراتژيك توانمندي ساز اين بنگاه ها جهت كسب مزيت رقابتي در بازار محصولات و خدمات با توجه به ماهيت محيط اين صنعت مورد مطالعه قرار بگيرد.

چکيده:

توانمندي هاي پويا، رويكرد توانمندي-محور، مزيت رقابتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نيما گروسي مختارزاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس منوريان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.