پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۲۵۴ شناسه:
تقي متقي مهر دانشجو:
رشد اقتصادي ، كيفيت نهادها وتجارت دركشورهاي درحال توسعه عنوان فارسي:
ٍEconomic Growth ,The quality of Institutions and Trade in developing Countries عنوان انگليسي:

در اين تحقيق آثار تجارت و كيفيت نهادها بر رشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه مورد بررسي قرار گرفته است . تجارت نقش بسيار مهمي درا قتصاد هركشور داشته و ازطرفي عوامل متعددي بر تجارت تاثير گذار بوده كه يكي از آنها كيفيت نهادها و تاثير آن بر تجارت است . بررسي وشناخت نهادها و تاثير آن بر تجارت دركشورهاي در حال توسعه و نهايتا چگونگي اثر گذاري اين دو عامل بر نرخ رشد اقتصادي ازموضوعات مورد بررسي است . براي انجام اين پژوهش از نمونه ۳۰ كشور بر اساس معيارهاي مختلف و در دوره زماني ۲۰۰۳-۱۹۹۱ استفاده شده است . جهت انجام تخمين هاي مورد نياز ، روش پانل و روش تعميم يافته گشتاورها به كار گرفته شده است . نتايج حاكي از تاثير مثبت تجارت بر كيفيت نهادها بر رشد اقتصادي كشورها در حال توسعه ميباشد .

چکيده:

تجارت ، شاخص كيفيت نهادها ، كشورهاي درحال توسعه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن مهرآرا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي سوري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.