پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۲۵۲ شناسه:
زهرا اميني نيا دانشجو:
راهبردهاي ژئوپليتيكي آمريكا و ناتو در جنوب غرب آسيا (مطالعه موردي: يمن) عنوان فارسي:
NATO and the United States of America Geopolitical Strategies in Southwest Asia(case study:Yemen) عنوان انگليسي:

روند تحولات ژئوپليتيك در جنوب غرب آسيا به گونه اي حركت مي‏كند كه نقش مداخله گران فرامنطقه اي را بيش از گذشته با هدف محوريت تجزيه ژئوپليتيكي در اين مناطق نمايان مي‏سازد. در اين گذار ژئوپليتيكي يكي از جنبه هايي كه مجهول مانده كشورسازي قومي با الگوهاي جديد و متفاوت از فرآيند قوميت گرايي مي باشد اما روندها حاكي از تحقق آن در آينده دارد.

از سويي ديگر واقع شدن مناطق خاص ژئوپليتيكي در محدوده مطالعاتي تحقيق پيش رو بر اهميت تاثيرگذاري فرايندهاي سياسي و ديپلماتيك به منظور تعيين سطح و وزن ژئوپليتيكي كشورهاي منطقه افزوده است. به گونه اي كه درحال حاضر عوامل زمينه ساز رقابت منازعه و كشمكش و چالش ها را بيش از هر زمان ديگر در سطح منطقه اي افزايش داده به گونه اي كه قدرت هاي هموزن در منطقه به جاي بازيگري و تعامل در نقش مداخله گر ظاهر شده اند. اين مسئله منجر به تداخل عوامل ژئوپليتيك با عوامل ايدئولوژيك شده است. به گونه اي كه كشورهاي درحال رقابت بر سر كسب برتري منطقه اي و اثبات سلطه منطقه اي خود به برخوردهاي نظامي در منطقه روي آورده اند و در اين ميان حمله نظامي عربستان به يمن اوج رويارويي مستقيم كشورهاي بزرگ منطقه به حساب آمده و رويكرد تقابلي در جغرافياي منطقه جايگزين ساير رويكردها شده است.

اين پژوهش باتوجه به ضرورت و اهميت مطالعات ژئوپليتيكي مبتني بر چهار الگوي رقابت، منازعه، كشمكش و چالش و همچنين تمركز بر عوامل تاثيرگذار بر رفتارهاي سياسي و بين المللي بازيگران موثر منطقه در منطقه جنوب غرب آسيا انجام شده ست.

روش پژوهش موجود تحليلي-اطلاعاتي و تفاسير ژئوپليتيكي مي باشد. سوال اصلي پژوهش هم متمركز بر اصل رقابت هاي ژئوپليتيكي در منطقه و دلايل آن با تاكيد بر مولفه هاي اثرگذار مطرح مي شود.

فرضيه ي اصلي اين است كه همه عوامل رقابت زا ميان قدرت هاي منطقه درون سيستمي نبوده بلكه عوامل برون سيستمي با محوريت قدرت هاي بزرگ بر آن تاثيرگذار مي باشد.

چکيده:

رقابت ژئوپليتيكي، منازعات ژئوپليتيكي، ژئوپليتيك جنوب غرب آسيا، جمهوري اسلامي ايران، عربستان سعودي، يمن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كيومرث يزدان پناه درو استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدعباس احمدي كرچ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.