پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۴ دفاع:
۲۲۵۰ شناسه:
محمدجواد صبوري دانشجو:
تعيين اندازه انباشته و زمانبندي توليد لجستيكِ معكوس در محصولات با فناوري هاي پيشرفته عنوان فارسي:
Lot sizing and scheduling of revers logistic production in high-tech products عنوان انگليسي:

زمان‌بندي محصولات، جايگاه انكارناپذيري در بهبود كارايي سيستم‌هاي توليدي و خدماتي دارد. عموماً تصميمات زمان‌بندي در سطح عمليات اتخاذ مي‌شوند و مواردي ازجمله ميزان انباشته توليد (كه تصميمات سطح بالاتر و سطح تاكتيك هستند) به‌عنوان پارامترهاي ورودي و تاثيرگذار در اين‌گونه تصميمات در نظر گرفته مي‌شوند. اما چگونگي زمان‌بندي و توالي توليد محصولات مختلف مي‌تواند بر تصميمات تاكتيكي و هزينه كل مجموعه تأثيرگذار باشد. ازاين‌رو تعيين اندازه انباشته و زمان‌بندي به‌صورت توأم در تحقيقات و در دنياي واقعي موردتوجه قرارگرفته است.

چکيده:

تعيين اندازه انباشته،زمانبندي توليد،لجستيكِ معكوس،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن صادق عمل نيك استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي فسنقري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.