پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۲۴۹ شناسه:
محمد عباسي تشنيزي دانشجو:
ارزيابي اثر پروژه هاي مديريت شهري بر سرمايه اجتماعي با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي : شهر رباط كريم) عنوان فارسي:
To evaluate the effect of urban management projects on social capital using fuzzy logic (Case Study: City of Robat Karim) عنوان انگليسي:

شهرداري، به عنوان يكي از بزرگترين نهادهاي اجتماعي هنگامي مي تواند از كارايي و بهره وري بيشتري برخوردار باشد كه اعتماد شهروندان را به عنوان سرمايه اجتماعي و معنوي، كسب نموده و از آن در مسير تحقق اهداف سازماني و توسعه شهري استفاده نمايد. كيفيت فضاهاي شهري به‌عنوان ابزار مديريت شهري درجهت ارتقا و ساماندهي محيط، قابليت فراهم كردن بسترهاي لازم براي شكل‌گيري شبكه هاي مردمي و ارتقاي سرمايه اجتماعي را دارند.

الگوي مفهومي كه در اين پژوهش مطرح مي شود ، توجه به محاسبه تاثير استفاده از سرمايه اجتماعي حاصل از اجراي پروژه هاي شهري بر صرفه جويي هاي مديريتي است كه شامل : كاهش كنترل و نظارت رسمي ، كاهش هزينه مبادلات و رايزني ها ، كاهش هزينه هاي ناشي از تسريع گردش كار فرآيند ها ، مي توان هزينه صرفه جويي شده در اثر استفاده بهتر از سرمايه اجتماعي براي اعمال تغييرات بيشتر در شهر استفاده كرد .

در اين پژوهش هدف آن است تا با شناخت وظايف مديريت شهري و چارچوب هاي عيني سرمايه اجتماعي ميزان اثر بخشي پروژه هاي اجرا شده توسط مديريت شهري را بر ساكنان محل اجرا از طريق اثر بخشي بر سرمايه اجتماعي شان از طريق منطق فازي بسنجيم تا دريابيم آيا ارتباط معناداري براي اثر مستمر عملكرد مديريت شهري بر سرمايه اجتماعي يك شهر وجود دارد يا خير .

چکيده:

مديريت شهري - سرمايه اجتماعي - منطق فازي - پروژه هاي شهري - اعتماد اجتماعي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كرامت اله زياري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.