پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۱۵ دفاع:
۲۲۴۸ شناسه:
ابراهيم مشرقي دانشجو:
شناسايي عوامل موثر، پيش‌بيني و آناليز سيستماتيك قيمت گاز طبيعي با استفاده از كريجينگ متامدل استوار و فرآيند بهينه‌يابي جانشين عنوان فارسي:
Identification of influencing factors, systematic forecasting and analysis of natural gas price using Robust Kriging and Surrogate based optimization عنوان انگليسي:

پيش‌بيني سري‌هاي اقتصادي با نوسانات زياد و عدم قطعيت بالا همچون قيمت گاز طبيعي - همواره يكي از چالش‌هاي اساسي در مدل‌هاي اقتصادسنجي بوده؛ چرا كه استفاده از مدل‌هاي ساختار خطي سنتي براي پيش‌بيني سري‌هاي زماني پيچيده و غيرخطي امكانپذير نمي‌باشد. در خصوص پيش‌بيني قيمت گاز طبيعي، يافته‌ها از برتري شبكه عصبي در مقايسه با مدل‌هاي رگرسيوني حكايت دارد. با اين وجود، مشكلات اصلي اين روش مي‌تواند نتايج پيش‌بيني را از لحاظ آماري چالش‌برانگيز نمايد. در اين پژوهش از درون‌يابي كريجينگ به منظور پيش‌بيني قيمت گاز طبيعي استفاده شده است. براي اين منظور، پس از شناسايي پارامترهاي موثر؛ نمونه‌گيري و نرمال‌سازي آن؛ توابع پيش‌بيني كريجينگ را ايجاد نموده و با تكنيك بهينه‌سازي نلدر - ميد بهبود بخشيديم. به منظور پيش‌بيني نهايي قيمت گاز طبيعي، بايستي مقادير پيش‌بيني شده توسط توابع كريجينگ هر پارامتر با وزن‌هاي آن پارامتر تركيب شوند. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه متامدل كريجينگ پيش‌بيني دقيق‌تري نسبت به مدل پيش‌بيني شبكه عصبي مصنوعي ارائه مي‌دهد. همچنين يافته‌هاي تحقيق حاكي از اين است كه الگوريتم بهينه‌سازي نلدر - ميد تا حدي موجب بهتر شدن نتايج پيش‌بيني گشته است. هرچند مقدار اين بهبود چندان قابل ملاحظه نمي‌باشد.

چکيده:

قيمت گاز طبيعي، عوامل موثر بر قيمت گاز طبيعي، متامدلينگ كريجينگ، استوارسازي رگرسيون مبتني بر برنامه‌ريزي نيمه قطعي، فرآيند بهينه‌يابي جانشين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت الله اصغري زاده استاد مشاور:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

مطالعات انرژي

/

استفاده از تكنيك درون يابي كريجينگ به منظور پيش بيني قيمت گاز طبيعي و بهينه سازي آن با الگوريتم نلدر-ميد

ابراهيم مشرقي- دكتر رضا تهراني- دكتر عزت اله اصغري زاده- دكتر عزت اله عباسيان

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.