پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۲/۲۶ دفاع:
۲۲۴۷ شناسه:
مهدي بيگلري كامي دانشجو:
انتخاب سبد سهام چند دوره اي با استفاده از گشتاورهاي مرتبه بالاتر عنوان فارسي:
Multiperiod portfolio selection with higher-order moment عنوان انگليسي:

سرمايه‌گذاري از موارد ضروري و اساسي در فرايند رشد و توسعه اقتصادي كشور است. سرمايه-گذاري به عنوان يك تصميم مالي همواره داراي دو مؤلفه ريسك و بازده بوده است كه مبادله ميان اين دو تركيب‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري را بوجود مي‌آورد. سرمايه‌گذاران از يك طرف به دنبال بيشينه كردن عايدي خود از سرمايه‌گذاري هستند و از طرف ديگر، با شرايط عدم اطمينان حاكم بر بازارهاي مالي مواجه‌اندكه عامل اخير دستيابي به عوايد سرمايه‌گذاري را با عدم اطمينان روبرو مي-سازد. به عبارت ديگر، تمامي تصميمات سرمايه گذاري براساس روابط ميان ريسك و بازده صورت مي‌گيرد.

در اين پژوهش سعي شده است از مدلي است براي انتخاب چند دوره اي سبد سهام استفاده شود تا بيشترين مطلوبيت را نصيب سرمايه گذاران نمايد. در مدل پيشنهادي علاوه بر واريانس ازگشتاور مرتبه بالاتر نيز براي بهينه سازي استفاده شده است و در اين راستا از چولگي به عنوان گشتاور مرتبه سوم در مدل استفاده شده است. دراين تحقيق با استفاده از داده هاي بازده 50 شركت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ ارزش بازاري از سال هاي 1386 تا 1395 كوشيده است تا با در نظر گرفتن چولگي و هزينه معاملات در طي چند دوره بتواند مدلي ارائه نمايد تا با مينيمم سازي واريانس تابع مطلوبيت سرمايه گذار ميزان تخصيص بهينه هر دارايي را مشخص نمايد.

خروجي مدل پيشنهادي با خروجي مدل ماركويتز و همچنين مدل ساده 1/Nبا در نظر گرفتن ترجيحات متفاوت سرمايه گذار، توسط ابزارهاي مختلف پيشنهادي ارزيابي عملكرد پرتفو، مورد مقايسه قرار گرفته شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه مدل پيشنهادي نسبت به مدل هاي مذكور عملكرد بهتري از خود نشان داده است.

چکيده:

انتخاب پرتفو، بهينه سازي ، چولگي، نسبت شارپ

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سعيد فلاح پور استاد مشاور:
دکتر محمدرضا رستمي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.