پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۲۴۶ شناسه:
فرشيد مرادي دانشجو:
بهينه سازي سبد سرمايه گذاري هاي خطر پذير با استفاده از رويكرد اختيار واقعي عنوان فارسي:
Venture Capital Portfolio Optimization using Real Option approach عنوان انگليسي:

استفاده از رويكردهاي سنتي مبتني بر تنزيل جريانات نقدي براي ارزيابي و مقايسه فرصت‌هاي سرمايه گذاري در اغلب صنايع از جمله سرمايه‌گذاري‌هاي خطر‌پذير (VC)‌ بسيار رايج است. از آنجا كه در اين نوع سرمايه‌گذاري عدم اطمينان قابل توجهي وجود دارد، تكيه بر رويكردهاي سنتي به دليل در نظر نگرفتن انعطاف مديريتي ممكن است به تصميم‌گيرهاي نادرستي منجر شود. در اين پژوهش از رويكرد مبتني بر اختيارهاي واقعي در ارزش‌گذاري فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري خطر‌پذير و بودجه‌بندي سرمايه‌اي استفاده شده‌ است. پس از محاسبه ارزش‌ پروژه‌هاي خطرپذير گام بعدي انتخاب از بين فرصت‌هاي پيش‌ رو است. براي انتخاب از بين فرصت‌هاي مذكور از برنامه‌ريزي آرماني استفاده گرديده است. بدين منظور توابع هدف شامل حداكثرسازي ارزش سبد و حداقل‌سازي ريسك تعيين گرديده و با توجه به محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري و هزينه‌اي، مدل كمي تعريف گرديده و در نرم افزار GAMS حل شده است. باتوجه به اين موضوع در اين تحقيق با استفاده از روش مورد كاوي و با توجه دو شاخص ميزان دسترسي و كامل‌تر بودن اطلاعات مالي پروژه‌ها، يك شركت سرمايه‌گذاري خطرپذير در حوزه توليد محصولات دارويي و تجهيزات پزشكي و درماني براي پياده‌سازي مدل انتخاب گرديده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه ارزش فعلي خالص استراتژيك پروژه با لحاظ نمودن اختيار‌هاي واقعي و انعطاف مديريتي به مراتب بيشتر از ارزش فعلي خالص سنتي مبتني بر تنزيل جريان‌هاي بوده و انتخاب از بين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را دقيق‌تر مي‌سازد.

چکيده:

كلمات كليدي: سرمايه‌گذاري مخاطره پذير، ، اختيارات واقعي، برنامه‌ريزي آرماني و بودجه‌بندي سرمايه‌اي .

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منصور مومني استاد مشاور:
دکتر شهاب الدين شمس استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

مهندسي مالي

/

بهينه سازي سبد سرمايه گذاري خطر پذير با رويكرد اختيار واقعي

رضا تهراني-فرشيد مرادي-منصور موني-شهاب الدين شمس

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.