پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۳ دفاع:
۲۲۴۳ شناسه:
روجا كيمياگري دانشجو:
طراحي مدل دستيابي به عملكرد برتر موسسات تجاري از طريق استراتژي هوشمندي رقابتي عنوان فارسي:
design the model of access to commercial institutes premier function via competitive inteligent strategy عنوان انگليسي:

يكي از ويژگي‌هاي بارز عصر حاضر، تغييرات فزاينده در دانش بشري و عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و تكنولوژيك است. در چنين شرايطي ، يكي از الزامات اساسي رقابت جستجوي مداوم براي يافتن روش‌هاي جديد مبارزه در بازارهاي رقابتي همواره يكي از موضوعات اصلي در مباحث استراتژيك بوده است، كه موجب خلق مفهوم مزيت رقابتي پايدار شده و عاملي براي حفظ بقاي سازمان است. لذا در عصر دانشي و رقابتي امروز سازمان‌ها به جاي رفتار واكنشي، انفعالي و تدافعي بايد رفتار كنشي و پيشتازانه داشته باشند ، و قبل از وقوع حادثه به پيش بيني آن بپردازند.

لذا هوشمندي رقابتي يكي از ابزارهاي مديريت استراتژيك و يكي از سريع‌ترين زمينه‌هاي رشد كسب وكار در دنيا به شمار مي‌رود كه از غافلگيري شركت‌ها جلوگيري مي‌كند و يكي از تكنيك‌هاي مهم براي ايجاد مزيت رقابتي است.

امروزه سازمان ها براي اينكه در محيط به شدت رقابتي به حيات اقتصادي خود ادامه دهند به ابزارهاي جديدي جهت تصميم سازي وتصميم گيري نياز دارند. ازجمله اين ابزارها هوش رقابتي است.

. هوشمندي رقابتي يك فرايند است كه: محصول :اطلاعات ارزيابي شده است. مهمترين وظيفه :پشتيباني از فرآيندهاي تصميم گيري است كه معمولا به وسيله مديران اجرايي انجام ميشود.ضرورت :كاهش عدم اطمينان و خطرپذيري در تصميم گيري است .هدف اصلي : شناخت بهترصنعت و رقبا ودستيابي به نتايج بهتردر كسب وكار است.(ونديان،1392)

عدم هوشمندي رقابتي موسسات تجاري ايران و سهم ناچيز آنها در بازارهاي جهاني معلول علت‌هاي زيادي است :1-عدم وجود شناخت كافي از نيازهاي مشتريان و نحوه فعاليت رقبا در بازارهاي جهاني 2- عدم برخورداري از روش ها و فناوري هاي روز و بروكراسي زياد در فرايند انجام فعاليت ها. به نظر ميرسد كه با توجه به تجارب موسسات تجاري موفق دنيا ميتوان هوشمندي رقابتي تجاري ايران را عامل موثري در رفع مشكلات آنها و دستيابي به عملكرد برتر به حساب آورد.

بر اين اساس، مساله اصلي تحقيق حاضر چگونگي هوشمندي رقابتي موسسات تجاري ايران براي انجام فعاليتهاي بين المللي در بازارهاي جهاني براي كسب عملكرد برتر مي باشد.

چکيده:

هوشمندي رقابتي- عملكرد -

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هاشم آقا زاده استاد مشاور:
دکتر منيژه حقيقي نسب استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
OCTOBER ۲۰۱۹ ۱۳ ۲۹/۲ DREWNO JOURNAL روجا كيمياگري طراحي مدل دستيابي به عملكرد برتر موسسات تجاري از طريق استراتژي هوشمند رقابتي بين المللي پذيرش شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.