پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۲۲۴۲ شناسه:
ابوالفضل كوه خيل دانشجو:
ارزيابي مهارتهاي حرفه اي دبيران ورزش مقطع متوسطه شهر كرج عنوان فارسي:
Karaj city high school sports teachers' professional skills evaluation. عنوان انگليسي:

اهداف درس تربيت بدني در مدارس كه عبارتند از توسعه ابعاد جسماني، حركتي، اجتماعي، فرهنگي و روان مستلزم فعاليت معلمان تربيت بدني با دانش، متعهد، كارا و اثر بخش در مدارس است. از سوي ديگر مسئولان تربيت بدني آموز و پرورش و همچنين مديران مدارس براي اينكه از معلمان تربيت بدني بهره ور در مدارس برخوردار باشند و بازدهي كلاسهاي تربيت بدني مدارس را به حداكثر كارايي و اثر بخش خود برسانند، بايد عملكرد معلمان تربيت بدني را به طور مرتب و با روشهاي كارامد رسد، كنترل و ارزيابي كنند. در واقع مديران و مسئولان آموزش و پرورش و مدارس در زمينه توسعه فن آوري و تحولات مستمر محيط دروني و بيروني مدارس به نوعي روش ارزيابي عملكرد در سطح فردي و سازماني از معلمان تربيت بدني نياز دارد تا به معلمان تربيت بدني كمك كنند از ديدگاه ذي نفعان مختلف مدارس به عملكرد خود آگاهي يابند و در صورت مطلوب نبودن سطح عملكرد آنها امكان بهبود عملكرد را در طول سال تحصيلي فراهم كنند. در واقع ارزيابي عملكرد فرايندي است كه مديران آموزش و پرورش و مدارس به كمك آن رفتارهاي كاري معلمان تربيت بدني را از طريق سنجش و مقايسه آنها با معيارهاي از پيش تنظيم شده، ارزيابي و نتايج را ثبت مي كنند و آنها را به اطلاع معلمان تربيت بدني مي رسانند.

پژوهش هاي زيادي نشان داده است كه در ايران ضعف هاي زيادي در ملاك ها و معيارها و نيز نحوه گزينش و استخدام معلمان وجود دارد(سليمان زاده و همكاران1391).همچنين با وجود شرح وظايف مصوب و نظام ارزشيابي عملكرد در كشور،استاندارد هاي حرفه اي خاصي در حوزه هاي سنجش شايستگي عملكرد وجود ندارد(قورچيان و همكاران 1383).

در اموزش و پرورش معلمان پس از استخدام،با كاستي هاي نظام استخدامي و ضعف در دانش و مهارتها (گاهي با كمترين آمادگي و اشنايي)روانه كلاس مي شوند و به طور كلي صلاحيت انان از ابعاد حرفه اي و تخصصي و نيز روابط انساني ،كمتر مورد سنجش قرار گرفته است(كريمي 1390).

لذا،لازم است شاخص ها و استاندارد هاي يك معلم تربيت بدني بر اساس صلاحيت هاي فردي،اجتماعي ،آموزشي،حرفه اي و علمي ان مشخص شود تا از اين طريق بتوان كمبود هاي موجود در ارائه مطالب در حوزه تربيت بدني و فعاليت بدني در مدارس را جبران كرد.با توجه به جايگاه معلمان تربيت بدني در نظام آموزشي ،داشتن استاندارد هاي حرفه اي با هدف افزايش كيفيت تدريس اثر بخشي درس تربيت بدني ضروري به نظر مي رسد.

پژوهش حاضر از نوع توصيفي-همبستگي است كه به صورت ميداني انجام خواهد شد.

جامعه آماري معلمان ورزش متوسطه شهر كرج كه تعداد آنها بي نهايت است كه بر اساس فرمول كوكران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب خواهد شد.

براي دست يابي به اهداف پژوهش از پرسشنامه ي زير استفاده خواهد شد:

پرسشنامه پژوهشگر ساخته اي بود كه در مرحله اول با استفاده از مطالعات كتابخانه اي و پژوهش هاي مشابه انجام شده در داخل و خارج از كشور، سازه اي با هفت معيار شامل: مديريت و رهبري، محيط يادگيري و جو كلاس، نظارت، ارزشيابي و بازخورد، برنامه ريزي، مسئوليت هاي قانوني، اخلاقي و حرفه اي معلم، تدريس (آموزش) و توسعه حرفه اي معلم (كه در كل از 47 گويه تشكيل شده بود) تدوين شد. سپس، در مرحله دلفي كه به صورت دو مرحله پي در پي انجام شد، در مرحله اول اعضاي گروه نظرات خود را بر روي پرسش نامه اعمال كردند و پس از ايجاد تغييرات و اجماع نظر، سازه اي با هشت معيار شامل: مديريت، رهبري، محيط يادگيري و جو كلاس، نظارت، ارزشيابي و بازخورد، برنامه ريزي،مسئوليت هاي قانوني، اخلاقي و حرفه اي معلم، تدريس (آموزش) و توسعه حرفه اي معلم كه در كل از 45 گويه تشكيل شده بود) تدوين شد.

چکيده:

ارزيابي، مهارتهاي - حرفه اي ،دبيران ورزش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابراهيم عليدوست استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر امين دهقان قهفرخي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.