پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۲۲۳۹ شناسه:
يعقوب پناهي فر دانشجو:
طراحي مدل خط مشي گذاري توسعه صادرات غير نفتي در مناطق آزاد عنوان فارسي:
Designing a model for the development of Free zones non_oil export policy،case study Arvand free zones عنوان انگليسي:

چكيده

از آنجا كه مناطق آزاد ايران از اهداف خويش فاصله گرفته و به سكوي واردات مبدل گشته‌اند، اين پژوهش با هدف طراحي مدل خط مشي‌‌گذاري توسعه صادرات غير‌‌نفتي در مناطق آزاد و ريل‌‌گذاري به سوي تحقق اهداف صادراتي انجام گرديده است. اين تحقيق از ديدگاه هدف كاربردي، ولي از حيث روش، در زمره تحقيقات اكتشافي به حساب مي‌‌آيد و با رويكرد كيفي مبتني بر نظريه داده‌‌بنياد و طي سه مرحله كدگذاري باز، محوري، و انتخابي انجام شده است، داده‌هاي تحقيق كه از روش مصاحبه نيمه ساختاريافته جمع‌آوري شده است، داراي 402 كد اوليه، 63 مقوله فرعي و 18 مقوله اصلي مي‌باشد، بر اساس نتايج نهائي، عوامل علي (عوامل بازدارنده توليد، موانع خط مشي‌گذاري، موانع اجرائي قوانين و خط مشي‌ها و موانع صادرات در سطح بنگاه) بر توسعه صادرات غيرنفتي در مناطق آزاد تأثير‌‌گذارند، همچنين عوامل زمينه‌‌اي (بسترها و الزامات مناطق آزاد، ساختار اقتصادي، ساختارفرهنگي و توانمندي‌ها و مزيت‌هاي مناطق آزاد) و عوامل مداخله‌‌گر (عوامل فشار و ذي‌نفع و فساد و منفعت‌‌طلبي) بر عوامل راهبردي اثر مي‌‌گذارند و در ‌‌نهايت، عوامل راهبردي (بهبود فرآيند تصميم‌‌گيري، بهبود ساختار شوراي‌‌عالي، پيروي از الگوهاي ملي توسعه صادرات، سياست‌‌هاي رونق توليد، سياست‌‌هاي توسعه صادرات، بهبود عوامل بازاريابي و ارتقاء بهره‌‌وري مديريت) باعث تبديل مناطق آزاد به سكوي صادرات و موتور توسعه كشور و همچنين تحقق اهداف مناطق آزاد خواهند شد.

چکيده:

مدل خط مشي‌گذاري، توسعه صادرات، صادرات غيرنفتي، مناطق آزاد.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد خوش چهره جمالي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس منوريان استاد مشاور:
دکتر محمد رضا حميدي زاده استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

سياستگذاري عمومي

/

طراحي مدل خط مشي گذاري توسعه صادرات غيرنفتي در مناطق آزاد ايران

يعقوب پناهي فر،محمد خوش چهره،محمدرضا حميدي زاده،عباس منوريان

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.