پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۲۳۶ شناسه:
سيامك بوستاني اميري دانشجو:
ارتقا سرزندگي در محله سيدجلال بابل از طريق ساماندهي و طراحي فضاهاي شهري عنوان فارسي:
Enhance the vitality in Seyed Jalal neighbourhoods through urban reform and urban spaces design عنوان انگليسي:

Siamak:

يكي از مهمترين دغدغه هاي طراحان در خلق و ارتقا كيفيت فضاهاي شهري، رسيدن به نوعي از فضاهاي جمعي است كه بتواند تعادلي پايدار ميان حضور اقشار مختلف اجتماعي و مشاركت و فعاليت آنها در عرصه هاي عمومي شهري برقرار نمايد. اما در طراحي‌هاي صورت گرفته تاكنون، با بي توجهي به نيازهاي مردم فضاهاي شهري مناسبي براي آن ها در شهر ايجاد نشده است. به همين سبب تحليل نابساماني هاي موجود و رسيدن به چارچوب طراحي يكپارچه براي رفع موانع و محدوديت هاي موجود در فضاهاي شهري بيش از ساير اقدامات در طراحي‌ شهري ضروري مي نمايد. اين پژوهش ضمن بررسي معضلات موجود در سه عرصه‌ي كالبدي، اجتماعي و اقتصادي به معرفي مفهوم ساماندهي به عنوان راهكاري در جهت رفع عدم وجود سرزندگي در فضاهاي شهري پرداخته و اهداف و معيارهاي آن را در خصوص توسعه مراكز محلي، زيرساخت هاي اجتماعي، فضاهاي عمومي و فعاليت ها مشخص مي سازد. همچنين به منظور بررسي جوانب مختلف موضوع يك فضاي عمومي شهري(محله اوصيا بابل) را مورد بررسي قرار داده و شاخص‌هاي سرزندگي را در اين فضا بوسيله مشاهدات ميداني و توزيع پرسشنامه مورد تحليل قرار مي‌دهد. داده‌هاي حاصل از تحليل‌هاي آماري صورت گرفته بر نتايج پرسشنامه نشان‌ داده‌اند كه در فضاي عمومي مورد مطالعه شاخص‌هاي عدم وجود وجود داشته و از ميان شاخص هاي استخراج شده در پرسشنامه 4 شاخص از ديدگاه مردم باعث ايجاد عدم سرزندگي و كاهش تمايل مردم به حضور در فضاهاي عمومي شده است.

چکيده:

سرزندگي ،ساماندهي،طراحي شهري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نعيمه رضايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.