پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۲۲۳۵ شناسه:
فاطمه كاظم زاده دانشجو:
بررسي اثر سرايت نوسانات در قيمت بين المللي نفت خام، نرخ ارز، قيمت طلا بر بازار بورس اوراق بهادار تهران از طريق سنجش تغييرات تمايلات سرمايه گذاران بازار مذكور. عنوان فارسي:
Exploration and survey contagion risk of international crude oil price,exchange rate and gold price fluctuations on Tehran stock exchange market by evaluation this market’s investor sentiment عنوان انگليسي:

چكيده:

ساختارهاي درهم تنيده اقتصادهاي امروزي باعث ميشـود تـاضررو زيـان در يـك بخـش و يـا يـك كشور به سرعت به بخشها يا اقتصاد ديگر كشورها گسترش يابد. شواهد تجربي نشان داده انـد كـه بازارها از يكديگر جدا نيستند و حركت هاي آنها در يك فضاي جدا از هم صـورت نمـي گيـرد. به طور ويژه طي دهه هاي اخير گسترش بنگاهها و سازمانهاي جهاني و چنـدمليتي ، پيشـرفت هـا در زمينه فناوري اطلاعات، مقررات زدايي سيستمهاي مالي در كشورهاي صنعتي و رشد بسيار زياد در جريان بين المللي سرمايه ازجمله مواردي هستند كه سبب ارتباط هر چـه بيشـتر بازارهـاي مـالي درجهان شده اند(كوچ و بركر ،1999) نوسانات در بـازار دارايـي هـاي مختلـف به شـدت بـا همديگر در ارتباط مي باشـد، بنـابراين آگـاهي از روابـط بـين دارايـي هاي مالي به منظـور اتخـاذ تصميمات مناسب توسط سرمايه گذاران امري ضروري است در راستاي بررسي روابط بين بازارهاي دارايي مختلف با مفهومي به نام ريسك سرايت (( contagion risk مواجه شديم. ريسك سرايت يكي از انواع ريسك سيستماتيك است و به اين مفهوم است كه شكست يك موسسه مالي ممكن است در حالت بازي دومينو در سراسر سيستم مالي گسترش يابد. با توجه به اقتصاد وابسته به نفت كشور ايران و كاهش بسيار شديد در قيمت بين المللي نفت و احتمال زياد وجود خطر سرايت شديد بين صنعت نفت و بازارهاي مالي و علاوه بر اين نوسانات زياد نرخ ارز و قيمت طلا و تأثير بسيار زياد اين 3 متغير بر ساير اركان و بخش هاي كشور، درصدد برآمديم كه به بررسي ميزان ريسك سرايت نوسانات قيمت نفت، نرخ ارز و قيمت طلا بر كل بازار اوراق بهادار تهران و علاوه بر آن به طور خاص 3صنعت از 8 صنعت بورس كه داراي ارزش بازار بيشتر هستند و 3 صنعت از 8 صنعت بورس كه داراي ارزش بازار كمتر هستند بپردازيم، البته با رويكردي جديد نسبت به تحقيقات انجام شده در سالهاي قبل و از طريق سنجش تغييرات تمايلات و احساسات سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در بازار بورس تهران كه تحت تأثير نوسانات در 3متغير نفت، طلا و ارز قرار مي گيرند.

دوره زماني تحقيق حاضر به صورت ماهانه و از ابتدا سال 1391 تا پايان خرداد 1396 را شامل مي شود. و جامعه آماري تحقيق كل شركت ها پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران را شامل مي شود. در اين تحقيق داده ها توسط آزمون t-student تست شدند و براي انجام تحقيق از مدل رگرسيون خودكار برداري ساختار يافته (SVAR ) استفاده شد كه در آن ضرايب مدل توسط الگوريتم بهينه سازي رقابت انحصاري بهينه شدند و بعد به تجزيه و تحليل تابع پاسخ ضربه و آناليز تجزيه واريانس پويا و در نهايت تحليل تأخير سرايت ، پرداخته شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه رابطه معني داري بين هر 3 متغير نرخ ارز و قيمت طلا و قيمت نفت با تمايلات سرمايه گذاران وجود دارد.و هر 3 متغير تاثير منفي بر تمايلات سرمايه گذاران داشته اند. در اين بين نرخ ارز با 3.5 درصد بيشتر ين و نرخ نفت با 2.8 درصد كمتر تاثير منفي را داشته است. همان طور كه از نتايج مشخص است نوسانات بيشتر در دوره بلندمدت بوده است و به مرور اين تاثيرات كم و كمتر شده است.

و علاوه بر اين، اين نتيجه به دست آمد كه نرخ ارز تأثيرگذارترين متغير بر صنعت ذغال سنگ است. قيمت طلا تأثيرگذارترين متغير بر صنعت شيميايي است. و قيمت نفت تأثيرگذارترين متغير بر صنعت شيميايي است.

چکيده:

كليدواژه‌ها: ريسك سرايت،تمايلات سرمايه گذاران بازار بورس تهران، نوسانات قيمت نفت، نرخ ارز و قيمت طلا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.