پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۲۲۳۳ شناسه:
بيتا حيدري دانشجو:
مقايسه اثر تيزرتبليغاتي-دو برند ورزشي داخلي و خارجي بر تغييرات EEG (الكتروانسفالوگرافي) عنوان فارسي:
Comparison Of The Effects Of Two Internal and External Sport Advertisement On Changes Of EEG عنوان انگليسي:

به مرور زمان و با تكامل و پيشرفت مسايل تجاري و بازرگاني جايگاه و موقعيت بخش بازاريابي نيز در ساختار سازماني موسسات از ارزشو استحكام بيشتري برخوردار شده است.بازاريابي عصبي تركيبي از علم عصب شناسي، روانشناسي و بازاريابي و حاصل ادغام دو رشته علمي علوم اعصاب و مديريت كسب و كار ميباشد.به عبارتي ديگر بازاريابي عصبي شاخه جديدي از تحقيقات بازاريابي است كه به مطالعه و بررسي پاسخ موثر حسي، شناختي و عاطفي محرك هاي بازاريابي مصرف كننده ميپردازد. نوار مغزي يا الكترو انسفالو گرافي، ثبت فعاليت الكتريكي مغز است اين تكنيك شامل اخذ سيگنال توسط الكترودهاي سطحي، بهبود سيگنال چاپ سيگنال و آناليز آن مي شود.در اين پروژه تغييراتي كه در مغز با ديدن دو تيزر تبليغاتي ايراني و خارجي رخ داد، را با دستگاه EEG سنجيديم.

چکيده:

تيزر تبليغاتي، برند، نوروماركتينگ، EEG

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدنصراله سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هميلا تكلي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.