پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۸ دفاع:
۲۲۳۰ شناسه:
سعيده سادات حسيني دانشجو:
طراحي عناصر ورودي موزه ي ايران باستان عنوان فارسي:
service design for national museum of iran عنوان انگليسي:

در ميان موزه هاي برتر ايران ، "موزه ي ايران باستان " از اهميت ويژه اي برخوردار ميباشد . موزه ايران باستان نه تنها بزرگترين موزه ي باستان شناسي و تاريخ ايران است، بلكه از نظر حجم، كيفيت و تنوع آثار يكي از چند موزه ي بزرگ جهان و در ايران به عنوان موزه ي مادر محسوب مي شود.

در سال هاي اخير مشكلات متعددي گريبان گير اين موزه بوده است ، مساله ي روشن اينست كه تغييرات در موزه ، بيش از آن كه به دست معماران يا طراحان گرافيك صورت پذيرند ، نيازمند نگاه و تفكر طراحانه است . با تكيه بر طراحي تجربه و نقش روايت در موزه ها ميتوان فضا ،ساختار و اشياء موزه را از ديدگاه ديگربررسي نمود و با به كارگيري ابزارهاي طراحي خدمات ، نمونه سازي و تست ايده ها ، ميتوان خدمات موزه را با هزينه ي پايين به نسبت سرعت پياده سازي ، دست خوش تغييرات قابل توجه نمود .در پژوهش پيش رو ، با در نظر گرفتن ضرورت نگاه طراحانه ، هدف اصلي بهبود خدمات موزه و خلق ايده هايي در راستاي تجربه ي بهتر بازديدكنندگان آن بوده است . به اين منظور ، نخست مطالعه اي بر روي موزه ها ، عناصر اصلي در ورودي و خدمات آنها صورت گرفته است . پس از آن با بررسي شرايط فعلي موزه و بررسي عناصر ورودي فعلي موزه ، بررسي اشياء موزه ، رفتارشناسي بازديدكنندگان ، بخش هايي كه مي بايست در آن به خلق ايده و اجرا و توسعه ايده پرداخت ، انتخاب گرديدند . اين بخش ها در نقشه ، بخش فروش بليط ،هدايا و اشيائ فروشگاه ، بخش امانات ، ميز اطلاعات و خدمات آن خلاصه شده اند.

اصول تفكر طراحي شركت آيديو به عنوان زير بناي اصلي اين پژوهش تعيين شده است . با تركيب فرآيندهاي اين شركت، ابزارهاي طراحي گرافيك نظير رنگ و فونت جهت اعمال هويت بصري يكپارچه و ابزار هاي طراحي خدمات نظير نقشه ي ذي نفعان ، نقشه هاي سير مشتري، مصاحبه هاي زمينه اي ، پرسونا و سناريو نويسي بخش هاي مختلف پژوهش به روش كاربردي نوشته شده است . پس از اجراي گام ها ، نتايج مستند شده و چند نمونه از ايده هاي خروجي از هر مرحله با در نظر گرفتن پارامترها ، طراحي و به مرحله اجرا رسيده است.

چکيده:

تفكرطراحي. ورودي موزه. طراحي خدمات.موزه ايران باستان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مريم خليلي استاد راهنما:
دکتر وحيد چوپانكاره استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.