پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۳ دفاع:
۲۲۲۹ شناسه:
سيداحمد موسوي دانشجو:
تاثير بازي واقعيت مجازي و تمرين واقعي بر يادگيري، اجرا و ويژگي هاي كينماتيكي پرتاب دارت تحت شرايط قيود فردي عنوان فارسي:
The effect of virtual reality gaming and real training on learning, performance and kinematics characteristics of dart throwing under organism constraints عنوان انگليسي:

هدف از انجام پژوهش حاضر، مقايسه روش هاي بازي واقعيت مجازي و تمرين واقعي بر يادگيري، اجرا و متغيرهاي كينماتيكي پرتاب دارت تحت شرايط قيود فردي بود. بدين منظور 36 نفر از دانش آموزان پسر شهر قزوين با دامنه سني 14-12 سال، به عنوان نمونه آماري در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفي در 3 گروه قيد ساختاري، قيد عملكردي و تمرين واقعي قرار گرفتند. اطلاعات مورد نياز اين پژوهش در 3 مرحله پيش آزمون، اكتساب، يادداري گردآوري شد. تخته دارت استاندارد با فاصله هاي استاندارد و دستگاه ايكس باكس 360 به همراه حسگر كينكت براي تمرين و ارزيابي استفاده شدند. 3 ماركر روي دست پرتاب كننده در نقاط آناتوميكي زايده آخرمي شانه، فوق لقمه خارجي آرنج، زايده نيزه اي داخلي مچ دست براي بررسي متغيرهاي كينماتيكي زمان، زاويه و سرعت متوسط زاويه اي چسبانده شدند. دوربين فيلمبرداري كاسيو با سرعت 240 فرم بر ثانيه براي بررسي هاي كينماتيك استفاده شد. پرتاب هاي ضبط شده در نرم افزار كامپيوتري كينوويا براي ارزيابي كينماتيك تحليل شدند. از نرم افزار متلب براي استخراج داده هاي اجرايي و هموار كردن دادهاي كينماتيك استفاده شد. پرسشنامه خودكارآمدي همزمان با آزمون يادداري توسط دانش آموزان همانند پيش آزمون دوباره تكميل شد. از آزمون هاي اندازه گيري هاي مكرر، آزمون t مستقل و وابسته، لوين و شاپيرو ويلك براي تحليل داده ها استفاده شد. سطح معناداري 05/0 در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد كه تمرين دارت مجازي و واقعي موجب كاهش معني دار خطاي شعاعي و خطاي متغير دوبعدي مي شود. نتايج اين پژوهش همچنين آشكار كرد كه تمرين دارت مجازي و واقعي موجب كاهش معني دار زمان آماده سازي پرتاب مي شود. سرعت متوسط زاويه اي و زاويه لحظه رهايي بر اثر تمرين مجازي و واقعي به شكل معني داري افزايش پيدا مي كنند. يافته ها همچنين مشخص كرد كه بين تاثير تمرين مجازي و واقعي بر روي خطاي شعاعي و خطاي متغير دوبعدي تفاوت معني داري وجود ندارد و متغيرهاي كينماتيكي؛ زمان آماده سازي، سرعت متوسط زاويه اي، زاويه حداكثر فلكشن و زاويه لحظه رهايي در دو شيوه تمرين مجازي و واقعي تفاوت معني داري با هم ندارند. همچنين نتايج نشان داد كه تمرين دارت با قيود عملكردي و ساختاري همانند تمرين واقعي موجب افزايش خودكارآمدي افراد در اين مهارت مي شود. بنابراين مي توان از سيستم واقعيت مجازي براي آموزش مهارت حركتي پرتاب دارت كودكان استفاده كرد.

چکيده:

اگزرگيم، پرتاب دارت، دانش آموز، خطاهاي اجرايي، متغيرهاي كينماتيكي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شهبازي استاد راهنما:
دکتر الهه عرب عامري استاد راهنماي دوم:
دکتر الهام شيرزاد عراقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۱۸

International Journal of school health

(1)6/7

The Effect of Virtual Reality Training on Learning and Kinematics Characteristics of Dart Throwing

سيد احمد موسوي، مهدي شهبازي، الهه عرب عامري، الهام شيرزاد

مقاله در مجله ISC
بين المللي / چاپ نهايي شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.