پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۱۴ دفاع:
۲۲۲۸ شناسه:
سيدمحمدحسين جزايري موسوي دانشجو:
تبيين مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر رقابت پذيري در شركت هاي مهندسي و مهندسين مشاور ايران در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي عنوان فارسي:
Explaining the components and affecting factors on competitiveness of Iran’s engineering and consulting engineer companies in oil, gas and petrochemical field عنوان انگليسي:

فرآيند جهاني شدن و يكپارچگي بازار هاي جهاني و به تبع آن افزايش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهميت بخشيدن به مفاهيمي مانند رقابت‌پذيري شده است. اين امر موجب گرديده تا بنگاه‌ ها، صنايع و كشورهاي مختلف در جهت ارتقاء رقابت‌پذيري خود به شناسايي مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر رقابت‌پذيري و همچنين تقويت آن ها مبادرت نمايند. صنعت مهندسي در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي كه متولي آن شركت‌ها و بنگاه‌ هاي مهندسي و مهندسين مشاور (اجرا كننده طرح ها و پروژه‌هاي مهندسي، تداركات، ساخت، نصب و راه اندازي) مي باشند با توجه به بازارهاي داخلي و خارجي بالقوه و بالفعل از جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد برخوردار است. در اين راستا چنانچه بتوانيم مؤلفه ها و عوامل موثر بر رقابت‌پذيري اين شركت ها را شناسايي نماييم، مي توان به تبع آن ريشه هاي عدم رقابتپذيري را تعيين و در جهت رفع نواقص و افزايش قدرت رقابتپذيري در شركت هاي فعال در فضاي كسب و كار صنعت مهندسي در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي راهكارهاي مناسب را معرفي و پيشنهاد نماييم. در اين تحقيق مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر رقابت‌پذيري شركت‌هاي مهندسي و مهندسين مشاور ايران در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي شناسايي و اولويت و رتبه بندي شده و بر مبناي آن ها، وضعيت شركت هاي مهندسي و مهندسي مشاور ايران در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي مشخص مي گردد.

چکيده:

رقابت پذيري، شركت هاي مهندسي و مهندسي مشاور

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا بندريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي محمدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.