پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۲۲۲۴ شناسه:
مهرآرا صوري دانشجو:
اثر تمرين هوازي پيش از القاي آلزايمر بر كالمودولين كيناز فسفاتاز و كلسينورين در هيپوكمپرت هاي نر نژاد ويستار عنوان فارسي:
Effects of aerobic exercise before Alzheimer induction on the can &camkII in the hippocampus of wistar rat عنوان انگليسي:

اصلي ترين علامت بيماري آلزايمر در بيماران از دست رفتن حافظه مي باشد كه در سطوح ميكروسكوپي اولين علامت از بين رفتن حافظه شبيه مرگ سيناپس مي باشد و بر هم خوردن تنظيم كيناز نوع ۲ كلسيم كالمودولين در اين پديده نقش دارد و كلسينورين يا پروتيين فسفاتاز نيز در پاسخ به كالمودولين فعال ميشود هدف كلي از اين تحقيق تعيين اثر تمرين هوازي پيش از آلقاي آلزايمر بر ميزان اين دو فاكتور در هيپو كمپ رتهاي نر نژاد ويستار

چکيده:

تمرين هوازي -آلزايمر - كلسي نورين - كالمودولين فسفاتاز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر رواسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس چوبينه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.