پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۴ دفاع:
۲۲۲۳ شناسه:
علي محققي دانشجو:
نقض حقوق مالي مؤلف در حقوق ايران و آمريكا عنوان فارسي:
Financial author rights violations in Iran and America عنوان انگليسي:

حقوق مالكيت فكري، دانشي است كه به حقوق يا امتيازاتي كه اشخاص، در نتيجه ي تراوشات فكري، ادبي، هنري و اختراعات به دست مي آورند مي پردازد و دو هدف عمده را در پي دارد: ابتدا حمايت از پديد آورندگان، مبتكرين و مخترعين و تشويق و ايجاد انگيزه در جهت توليد هر چه بيشتر آثار فكري و سپس، حركت در جهت جريان رشد اقتصادي و اجتماعي و ايجاد رفاه عمومي از طريق فراهم نمودن امكان انتفاع جامعه از آثار و محصولات فكري . ظهور اينترنت و انواع مختلف رسانه ها و فناوري هاي ارتباطي نوين، باعث شده است حقوق مالكيت فكري بسيار بيشتر از گذشته مورد نقض و تعرض قرار بگيرد. اين موارد، ضرورت بررسي ارتباط بين حقوق پديد آورنده و فضاي سايبر، تاثيرات متقابل اين محيط بر قوانين مربوط به حقوق مالكيت فكري و بالعكس و همچنين نحوه ي حمايت از آثار و محصولات فكري در اين فضا را به روشني اثبات مي كند. از ديدگاه حقوقي، پديدآورنده ي يك اثر در فضاي سايبر، از تمامي حقوق پديدآورنده در محيط فيزيكي، برخوردار است و صرف الكترونيكي شدن اثر، حقي از دارندگان اين آثار، ضايع نمي سازد. پس مي توان گفت هر آنچه در دنياي واقعي قابل حمايت مي باشد، در دنياي مجازي نيز از حمايت برخوردار است و الكترونيكي شدن ، تغييري در حمايت از اين قبيل امور ايجاد نمي نمايد؛ ضمن اين كه برخي آثار خاص اين محيط نظير نرم افزارها و وب سايت هاي اينترنتي نيز ايجاد، و همانند ساير آثار فكري نياز به حمايت دارند و در صورت نقض حقوق پديد آورنده ي اين گونه آثار ،واكنش‌هاي مقنن را به دنبال خواهد داشت.

چکيده:

مالكيت فكري، حقوق پديدآورنده، حقوق مرتبط، فضاي سايبر،كپي رايت، نقض حقوق مالكيت فكري.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر زهرا شاكري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.