پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۲۲۲۲ شناسه:
علي شيخ فخرالديني دانشجو:
ارتباط ارزشهاي اخلاقي با كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان باشگاههاي ورزشي استان كرمان بر مبناي مدل سروكوال عنوان فارسي:
: The relationship between ethical values with service quality and customer loyalty of clubs in Kerman based on Servqual model عنوان انگليسي:

در بازاريابي رقابتي به ويژه رقابت بين باشگاههاي ورزشي ضروري است كه مديران آنها براي افزايش بهره وري و درآمد زايي بر مشتريان موجود تاكيد و تمركز داشته باشند چرا كه هزينه نگهداري مشتريان به مراتب كمتر از جذب مشتريان جديد است. در اين راستا به نظر مي رسد حفظ ارزشهاي اخلاقي مناسب توام با كيفيت خدمات به حفظ و وفاداري مشتريان باشگاههاي ورزشي درارتباط است.

پژوهش حاضر از نوع توصيفي-همبستگي است كه به صورت ميداني انجام خواهد شد.

جامعه آماري مديران و كاركنان و مشتريان باشگاههاي ورزشي استان كرمان كه به تعداد نامحدود مي باشد كه با استفاده از فرمول كوكران 384نفر خواهد بود.

پژوهش حاضر در صدد است به اين سوال جواب دهد كه آيا بين ارزش هاي اخلاقي با كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان باشگاههاي ورزشي شهر كرمان بر مبناي مدل سروكوال ارتباط معنا داري وجود دارد؟

چکيده:

ارزشهاي اخلاقي،كيفيت خدمات،وفاداري مشتريان،سروكوال،باشگاههاي ورزشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد خبيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ابراهيم عليدوست استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.