پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۳/۲۲ دفاع:
۲۲۲۰ شناسه:
راضيه رحماني دانشجو:
بررسي رمان‌هاي پينچان عنوان فارسي:
Hysterical Realism in Thomas Pynchon’s Novels: Gravity's Rainbow, Mason & Dixon, and Against the Day عنوان انگليسي:

چكيده:

اين مطالعه در نظر دارد نشان دهد كه سه رمان مهم توماس پينچن «رنگين‌كمان جاذبه»، «ميسون و ديكسون» و «در مقابل روز»، از واقعيت گرايي به خصوصي برخورداراند كه با نوع بينشي كه دلوز به وسيله آن جهان را را درك مي كند بسيار همخواني دارد. پينچن از طريق روايت فريبنده خود، نوعي ادبيات اقليتي(minor literature) را ايجاد مي كند كه معيارهاي آثار اصيل ادبي را بي ثبات مي سازد و ادبيات را از نو مي‌آفريند. به وسيله‌ي ايجاد آميزه‌اي از سبك ها و ‌ژانرهاي مختلف، او سنت ادبيات و اشكال شناخته شده آن را به طور مستمر قلمروزايي و قلمروزدايي مي كند. داستان‌هاي پينچن در اين سه رمان با كلاف پيچيده‌ي روايتشان، توالي رويدادي چند وجهي و انبوهي از شخصيت هاي رنگارنگ، در ژانرهاي مختلف ادبي ارائه شده است. به اين ترتيب، نثر او نوعي "اسمبلجِ" (assemblage) دلوزي از ژانرها و سياق‌هاي جور و ناجوريست كه شامل تاريخ گرايي سياسي، داستان هاي جاسوسي، ملودرام، علم نگاري متعالي، لودگي‌هاي خام‌دستانه، عاشقانه‌هاي وابسته به عشق شهواني، فلسفه، عرفان، شعرهاي بي معني و داستان‌هاي عامه‌پسند است. اين ژانرهاي چندگانه به مانند بلوك‌هايي متقاطع، يا "بدن‌هايي بدون ارگان" عمل مي كنند كه از هر گونه سنت رايج در ادبيات استاندارد "ادبيات اكثريتي"(major literature) سرپيچي مي‌كنند. پينچن در رمانش از هر گونه "بازنمايي" و "دلالت" (representation and signification)سر باز مي‌زند و كاربرد‌هاي ارجاعي و دلالتي زبان را كه درنثر نويسندگان واقع‌گراي سنتي رايج است، قلمروزدايي مي‌كند. در حقيقت، رمان‌هاي او مطابق با معيارهايي است كه دلوز براي يك "ادبيات اقليتي" تعريف مي كند: "قلمروزدايي زبان" و نيز اتصال و پيوند مساله فردي به مساله‌ي "سياسي" و مساله‌ي "جمعي". در واقع، تمام داستان هاي ظاهراً فردي به گونه اي هستند كه پا از "مثلث هاي فردي و خانوادگي" (به تعبير دلوز) فراتر مي‌گذارند و به قلمرو جمعي و سياسي مي رسند. از اين رو، رمان او تبديل به يك پروژه سياسي با يك پتانسيل "انقلابي" شديد (به معناي دلوزي آن) مي شوند. علاوه بر اين، پينچن در داستان خود يك دنياي "ويرچوال" يا مجاز ايجاد مي كند كه به شدت به واقعيت هيستريك او كمك مي كند. اين مطالعه با استفاده ازمفهوم دلوزي "ويرچوال"(virtual) ، نشان مي دهد كه داستان پينچن، تصور محدود و باريك‌بينانه ما از واقعيت و آنچه واقعيت‌هاي دنياي شناخته شده مي‌شمريم را ويران مي‌سازد آن هم به وسيله فراتر رفتن از واقعيت "اكچوال" (actual) كه در اطراف خود و به طور روزمره با آن سر و كار داريم. در واقع وجود رخدادهاي اسرارآميز، عرفاني و جادويي (مانند بهره‌گيري داستانهاي شگرف از ارواح، احضار روح، بينش‌ها، توهم‌ها، و مداخلات موجوداتي از ابعاد و جهان‌هاي ديگر) به همراه و در كنار رويدادهاي واقعي و يا حتي تاريخي توسط پينچن، اجازه ورود خواننده به دنياي ويرچوال و "ديفرنشال" (differential) دلوزي مي‌دهد و به عنوان يك تكنيك پيشگام در مقابل جهان بيني "اكچوال" گرايانه‌يِ فلسفه‌‌ي سكولار غربي عمل مي‌كند. رمان پينچن با ماهيت فراتاريخي‌اش، تاريخ و افسانه، "ويرچوال" و "اكچوال" را در هم مي‌آميزد و از طريق ازايجاد دنياي "ديسكورسيوِ" (discursive) "ويرچوال" ، ما را مجبور به جايگزين كردن تاريخ "سِدنتري" (sedentary) و رسمي با يك تاريخ " كوچ گرايانه" (nomadic) و اقليتي مي كند.

واژه‌هاي كليدي: توماس پينچن، ژيل دلوز، رئاليسم هيستريك، ويرچوال، اكچوال، ادبيات اقليتي، ادبيات اكثريتي، قلمروزدايي

چکيده:

Thomas Pynchon, Gilles Deleuze, Hysterical Realism, Virtual, Real, Minor Literature, Major Literature, Deterritorialization

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي سلامي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي صداقت پيام استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.