پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۵/۲۳ دفاع:
۲۲۱۸ شناسه:
مليكا خليل اللهي دانشجو:
حمايت حقوقي از گياهان دارويي در ايران عنوان فارسي:
Legal protection of herbal medicine in Iran عنوان انگليسي:

چكيده

كشور ايران به لحاظ برخورداري از نعمتهاي طبيعي، جزو كشورهاي كم نظير جهان به شمار مي رود. يكي از اين نعمتهاي طبيعي، وجود گياهان متنوع و مفيد است كه از قرنها پيش دانشمندان و اطباي بزرگ ايراني پي به خواص درماني و پزشكي آنها برده اند و اطلاعات راجع به آن، نسل به نسل منتقل شده و هم اكنون بسياري از اين اطلاعات كاربردي در دانشكده هاي مختلف تدريس شده و حتي مدارك پزشكي تخصصي براي متخصصان طب سنتي صادر مي گردد. از سالها پيش بسياري از محققان حوزه دارويي در كشورهايي نظير ژاپن، متوجه خواص دارويي اين گياهان شده اند و گاه بعد از انتقال بخشي از اين گياهان به كشورشان، مواد درماني موجود در آنها را به شكل داروي گياهي به ثبت رسانده و ضمن بهره مندي از حقوق انحصاري اختراعشان، داروهاي مزبور را به ايران مي فروشند بي آنكه در اين فرايند، نه نامي از ايران برده شود و نه سهمي در اختيار كشورمان قرار گيرد. در اسناد بين المللي حوزه مالكيت فكري و در حقوق ايران، شاهد مقرراتي براي حمايت از اين منابع باارزش نيستيم و حتي قابليت حمايت از آنها گاه با ايرادات مبنايي روبرو شده است؛ وانگهي در ادبيات حقوقي ما نيز چندان به اين موضوع مهم توجه نشده است؛ لذا اين پژوهش براي رفع نسبي خلاء تحقيقاتي موجود، كوشيده است به اين سوالات پاسخ دهد كه حمايت از گياهان دارويي در نظام حقوقي ايران در چه قالب حمايتي موجود مالكيت فكري صورت مي گيرد؟ و آيا قالبهاي رايج مثل اختراع، براي حمايت مناسب و كارا هستند؟ فرضيه هاي اثبات شده اين نوشتار نيز آن است كه گياهان دارويي قابليت حمايت حقوقي دارند ولي به دليل ويژگي هاي خاص اين گياهان، بايد درصدد طراحي نظام خاص حمايت بود. مطالب اين نوشتار بر اساس روش تحقيق كتابخانه اي و ميداني و با رويكرد تحليلي و تطبيقي تهيه شده و در قالب سه فصل ارائه مي گردد: در فصل نخست، در خصوص مفهوم گياهان دارويي و بررسي مباني مخالفان و موافقان حمايت سخن به ميان مي آيد و در فصل دوم، به ارزيابي قالبهاي موجود مالكيت فكري پرداخته شده و نهايتاً در فصل سوم قالب حمايتي خاصي پيشنهاد مي گردد. در پايان نيز راهكارهاي روشن و كاربردي به گروههاي بهره بردار از نتايج اين تحقيق عرضه مي شود.

كليدواژه ها: گياهان دارويي، داروهاي گياهي، قالبهاي موجود مالكيت فكري، نظام خاص حمايتي، مطالعه تطبيقي، حقوق ايران.

چکيده:

گياهان دارويي، داروهاي گياهي، قالبهاي موجود مالكيت فكري، نظام خاص حمايتي، مطالعه تطبيقي. حقوق ايران.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رحيم پيلوار استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.