پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۸ ساعت ۱۰:۰۰ در Vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۲۲۱۰ شناسه:
مهدي ديلم صالحي دانشجو:
تدوين مختصات خط مشي بودجه اي مناسب براي توسعه زيست فناوري كشور عنوان فارسي:
Determining the coordinates of budgetary policy for the development of Biotechnology in Iran (in order to reach 3% global market share) عنوان انگليسي:

يك نگاه مشترك بين تعدادي زيادي از دانشگاهيان و سياستگذاران در كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) اين است كه موج نوآوري و سرمايه گذاري مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات، با زيست فناوري ادامه خواهد يافت. يكي از ويژگي‌هاي اساسي نوآوري‌هايي كه موج‌هاي طولاني در رشد اقتصادي ايجاد مي‌كنند اين است كه آنها فراگير هستند؛ بدان معني كه در حوزه‌ها و بخش‌هاي مختلفي از اقتصاد كارايي داشته و استفاده مي شوند. زيست فناوري اين خصوصيات را داشته و كاركردهايي در سلامت انسان و حيوان، فرايندهاي صنعتي و تقريبا در تمام بخش‌هاي منبع محور مانند كشاورزي، معدن، جنگل و دريا دارد. زيست فناوري به عنوان يكي از فناوري‌هاي كليدي است كه مي‌تواند تاثير شگرفي در اقتصاد جوامع داشته باشد و كشورها ناگزير از خط‌مشي‌گذاري در اين حوزه مي‌باشند. يافتن مختصات خط‌مشي بودجه‌اي مناسب براي توسعه زيست فناوري در كشور در تحقيق حاضر مورد بررسي قرار گرفته است. پژوهش حاضر در چارچوب رويكرد تركيبي و با استفاده از روش تحليل تم صورت گرفته و براي تعيين ويژگي‌ها، از مصاحبه با خبرگان خط‌مشي‌گذاري، بودجه‌ريزي و فناوري به عنوان مهمترين ابزار گردآوري اطلاعات، استفاده شده است. مولفه‌هاي خط‌مشي بودجه‌اي مناسب براي توسعه زيست فناوري در قالب 9 تم اصلي استخراج شد كه عبارتند از: اصلاح ساختار بودجه كشور، اصلاح روش‌هاي بودجه‌ريزي با تاكيد بر بودجه‌ريزي عملياتي، تقسيم كار ملي، اصلاح ساختار نهادي، اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد ثبات و پايداري در آن، رعايت اصول بودجه، اصلاح اعتبارات پژوهشي كشور، تقويت نقش اهرمي بودجه، نظارت بر هزينه كرد اعتبارات.

چکيده:

خط مشي گذاري، بودجه ريزي، زيست فناوري، تحليل تم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر پورعزت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد قاسمي ششده استاد مشاور:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني

/

مختصات خط‌مشي بودجه اي مناسب براي توسعه زيست فناوري در كشور

مهدي ديلم صالحي، ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﭘﻮرﻋﺰت(نويسنده مسئول)، مجتبي اميري، محمد قاسمي ششده.

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.