پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۲۰۵ شناسه:
مهسا صبارو دانشجو:
بررسي رابطه بين اهرم مالي و سرمايه گذاري شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
Investigating the relationship between financial leverage and investment in listed companies in Tehran Stock Exchange عنوان انگليسي:

در اين رابطه بين اهرم مالي و سرمايه گذاري براي شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور دو فرضيه تدوين گرديده؛ در فرضيه اول تاثير اهرم مالي بر سرمايه گذاري و در فرضيه دوم تاثير فرصت رشد بر سرمايه گذاري مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به مباني نظري و ادبيات موضوع براي تجزيه و تحليل داده ها، يك مدل رگرسيون تدوين و مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماري، شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1388 الي 1394 مي باشد. براي تعيين نمونه آماري، از روش حذف سيستماتيك استفاده شده است كه در نهايت 128 شركت مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها بيانگر تاييد فرضيه اول و فرضيه دوم با استفاده از داده هاي تابلويي مي باشد. علاوه بر اين يافته هاي پژوهش نشان داد رابطه مثبت و معني دار بين اهرم مالي و سرمايه گذاري وجود دارد.

چکيده:

سرمايه گذاري، اهرم مالي، فرصت رشد، داده هاي تابلويي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيتا مشايخي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.