پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۲۰۲ شناسه:
اصغر عقلائي دانشجو:
طرح‌ريزي استراتژي نوآوري فناورانه عنوان فارسي:
Study and Develop of technological innovation strategic planning framework; case study: technology-based firms by priority of oil industry. عنوان انگليسي:

نوآوري، در حال تبديل‌شدن به يك مؤلفه كليدي در اقتصاد دانش بنيان نه‌تنها در سطح شركت، بلكه به شكلي فزاينده به‌عنوان منشاء رشد اقتصاد ملي اهميت يافته است و مي‌توان بيان نمود كه هر رشد اقتصادي بعد از قرن هجدهم رخ‌داده به‌گونه‌اي ريشه در نوآوري داشته است. موتور محرك اقتصاد دانش‌بنيان، شركت‌هاي دانش‌بنيان هستند كه نقش كليدي در توسعه اقتصاد دانش‌بنيان دارند. مطالعه ادبيات اين شركت ها و بررسي‌هاي انجام شده در مورد دلايل عدم توفيق آنها در ايفاي نقش و رسالت خود و كم اهميت شدن و عدم اثربخشي آنها نشان ‌مي‌دهد كه اغلب اين شركت‌ها يا راهبرد مشخصي نداشته‌اند يا راهبرد‌هاي آنها با چارچوب مناسب تدوين و اجرا نشده ‌است. براين اساس سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چارچوب مناسب براي طرح‌ريزي راهبردي تجاري‌سازي نوآوري فناورانه در اين شركت ها چيست؟

اين تحقيق براساس روش «تحقيق آميخته» از نوع «طرح تحقيق آميخته اكتشافي» انجام مي‌گيرد. در مرحله اول براي ساخت تئوري از روش مطالعه موردي بسط يافته استفاده شد. سپس با استفاده از روش تحقيق مطالعه چند موردي، در مورد چارچوب، مطالعه عميق موردي صورت پذيرفت و براساس آن شواهدي براي پشتيباني و تائيد چارچوب گردآوري گرديد.

چکيده:

مديريت استراتژيك، نوآوري، نوآوري فناورانه، روش تحقيق چند موردي،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا بندريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي محمدي استاد مشاور:
دکتر مهدي الياسي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۱۸

Humanidades & Inovacao

5(11)/31-49

Productivity Development Based on Technological Innovation Strategic Planning Framework; Case Study: Technology-Based Firms by Priority of Oil Industry

Oghalaiee, A., & Bandarian, R

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.