پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۲۰۱ شناسه:
مصطفي محمدحسيني دانشجو:
بررسي ارزش مشتري در كسب و كارهاي نوپا ديجيتال مبتني بر اقتصاد اشتراكي عنوان فارسي:
Analysis of Customer Value in Digital Sharing Economy startups عنوان انگليسي:

اقتصاد اشتراكي يك اكوسيستم اجتماعي-اقتصادي است كه پيرامون آن منابع انساني، فيزيكي و فكري به اشتراك گذاشته مي‌شوند. اقتصاد اشتراكي شامل اشتراك ، توليد، توزيع، تجارت و مصرف محصولات و خدمات مختلف توسط مردم و يا سازمان‌ها مي‌شود. يكي از آخرين نمونه‌هاي موفق كسب‌و‌كارهايي كه حاصل اقتصاد اشتراكي است، شركت Uber مي باشد. اين حوزه بسيار جديد به عنوان يك موضوع پرمخاطب از ديدگاه هاي مختلف نظير: انگيزه مشاركت، اعتماد، محرك هاي اقتصاد اشتراكي و ... مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است، اما تحقيقات كمتري از ديدگاه مشتري صورت پذيرفته است.

مشتري به عنوان يكي از وجوه در اكوسيستم اين كسب و كارها، دركنار تامين كنندگان سرويس و شركت اصلي قرار دارد. هدف اصلي اين تحقيق تمركز بر روي اين بخش از مدل هاي كسب و كار پلتفرمي مي باشد. از اين ديدگاه، ارزش مشتري يك مفهوم مهم است، زيرا ايجاد ارزش عالي براي مشتريان يكي از تصميمات استراتژيك در راستاي حفظ و رشد بازار شركتها مي باشد. با توجه به نسلهاي متفاوت بازاريابي به دنبال تحقق رويكرد بازاريابي ارزش محور در اقتصاد اشتراكي مي باشيم.

با تمركز بر روي مشتريان اقتصاد اشتراكي و داده هاي جمع آوري شده از كسب و كارهاي نوپا در زمينه تاكسي اينترنتي در شهر تهران به وسيله پرسشنامه، ارزشهاي مشتري استخراج مي شود. مدل ارزش در اين تحقيق، مدل 30 عنصر ارزش در مجله هاروارد مي باشد. در ادامه اين ارزشها با استفاده از روش تحليل سلسه مراتبي فازي اولويت بندي مي شوند. در نهايت با تطبيق آنها، نقشه ارزش مشتري ترسيم و ابعاد مرتبط با ارزش هاي مشتريان با اولويت ارزشهاي عملكردي، احساسي ، تغيير دهنده زندگي و اجتماعي مشخص مي گردد.

چکيده:

ارزش مشتري، اقتصاد اشتراكي،تاكسي اينترنتي،تحليل سلسله مراتبي فازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر انصاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نسترن حاجي حيدري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.