پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۴/۱۱ دفاع:
۲۲۰۰ شناسه:
پيمان محمدي دانشجو:
بررسي تاب اوري شهري در برابر زلزله (نمونه موردي ناحيه يك منطقه ۹ تهران) عنوان فارسي:
Surveying Urban Resilience In Earthquake Case Study: Region 9 ,Part 1, Tehran عنوان انگليسي:

چكيده

بررسي و سنجش ميزان و ابعاد تاب‌آوري شهرها و فضاهاي شهري در مواجهه با مخاطرات طبيعي و موضوعات تبعي آن امري ضروري است. حوادث روي داده در ساليان اخير بيانگر اين مطلب است كه جوامع و افراد به صورت فزاينده‌اي آسيب‌پذير شده و ريسك‌ها نيز افزايش يافته است. تبيين تاب‌آوري در برابر تهديدات، در واقع شناخت نحوه تأثيرگذاري ظرفيت‌هاي اجتماعي، اقتصادي، نهادي، سياسي و اجرايي و جوامع شهري در افزايش و شناسايي ابعاد مختلف تاب‌آوري در شهرهاست. هدف از اين پژوهش بررسي تاب‌آوري شهري در برابر زلزله (مطالعه موردي: ناحيه 1 منطقه 9 شهرداري تهران) است، اين پژوهش از نظر روش مطالعه، توصيفي - تحليلي و ماهيت آن از نظر هدف نظري - كاربردي مي باشد. از مجموعه‌اي از روش‌هاي توصيفي، پيمايشي و تحليلي بهره گرفته است كه با تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده و همچنين مطالعات مباني نظري سعي و تلاش شده تا وضعيت شناخت و تحليل تاب اوري شهري در برابر زلزله ناحيه يك منطقه ۹ تهران را مشخص كند. جامعه آماري اين پژوهش ساكنين ناحيه 1 منطقه 9 شهرداري تهران است كه حجم نمونه با استفاده از مدل كوكران و هم‌چنين نرم‌افزار G power محاسبه مي‌شود. با توجه به جمعيت ناحيه تعداد 73141 نفر، 325 نفر برآورد شده است. در اين تحقيق از نرم افزار كاربردي ArcGIS, SPSS, Smart PLS و تركيب آن با مدل AHPFUZZY اسفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آزمون پارامتريك تي تك نمونه اي نشان مي‌دهد كه ميانگين نظرات پاسخگويان در ارتباط با ميزان تاب آوري در مواجهه با زلزله به ترتيب (35/4=Mean)، (36/3=Mean) و (25/3=Mean)مي‌باشد. كه اين عدد از مقدار ميانگين فرضي كه 3 است، بزرگتر مي‌باشد. از طرفي ديگر؛ با مد نظر گرفتن يك طرفه بودن آزمون و مثبت بودن حد بالا و پايين، مقدار ميانگين از مقدار مورد آزمون بيشتر است. همچنين با توجه به معناداري(Sig) برآورد شده كه كمتر از 05/0 مي‌باشد(P<0/05)؛ بنابراين در سطح 95 درصد اطمينان مي‌توان ادعا نمود كه وضعيت شاخص هاي تاب‌آوري در محدوده مورد مطالعه در مواجهه با زلزله كمتر تاب آور مي‌باشد. در ادامه نيز به بررسي وضعيت و تعيين مولفه‌هاي تاب آوري شهري در برابر زلزله در بافت فرسوده ناحيه 1 منطقه 9 در محيط نرم افزار ARCGIS پرداخته شد به گونه‌اي كه ابتدا درصد و مساحت براي هر شاخص مشخص گرديد و سپس لايه‌هاي آماده سازي شده (8گانه) موثر در طرح تاب آوري بافت كه فاقد واحد‌هاي همگن هستند جهت استاندارد سازي، و افزايش انعطاف‌پذيري با استفاده از منطق فازي(AHP FUZZY) استاندارد شدند در اين بخش جهت تجزيه و تحليل داده ها، براي اولويت‌بندي تاب‌آوري بافت فرسوده ناحيه 1 منطقه 9 در برابر زلزله از روش (Anselin local Morans) از ابزار cluster & outlier analysis از مجموعه ابزار‌هاي موجود در Spatial Statistics Tools مربوط به نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. ناحيه 1 منطقه 9 شهر تهران از نظر شاخص‌‌هاي تاب آوري در هفت طبقه دسته‌بندي شد كه در اين بين وضعيت كاملا غيرتاب‌آور با بيشترين درصد يعني 30.05 و با قرارگيري 484638 متر مربع از مساحت بافت در اين وضعيت بيشترين مساحت را نيز به خود اختصاص داده است. ساير دسته‌بندي به شرح زير هستند: 84512 متر مربع يعني. 5.24 درصد از مساحت بافت در وضعت كاملا تاب‌آور، 89188 متر مربع يعني 5.53 درصد در وضعيت تاب‌آور، 71542 متر مربع يعني 4.44 درصد در وضعيت نسبتا تاب‌آور، 154856 متر مربع يعني 9.60 درصد در وضعيت تاب‌آوري متوسط، 275859 متر مربع يعني 17.10 درصد در وضعيت نسبتا غيرتاب‌آور و 452159 متر مربع يعني 28.04 درصد در وضعيت غيرتاب‌آور قرار دارند. با توجه به اين نتايج مي‌توان گفت كه فرضيه دوم اين پژوهش نيز تاييد شده است.

واژگان كليدي: تاب‌آوري شهري، كالبدي، انسلين محلي موران، زلزله، ناحيه 1 منطقه 9 تهران

چکيده:

تاب آوري،زلزله،مخاطره،سوانح

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين حاتمي نژاد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد پوراحمد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.