پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۲/۲۶ دفاع:
۲۱۹۸ شناسه:
سيمين مهري كلي دانشجو:
شناسايي مولفه هاي اثر گذار بر افزايش ميزان تاب آوري اجتماعي محلات آسيب پذير و داراي بافت فرسوده در مواجهه با حوادث طبيعي عنوان فارسي:
Identification of effective factors on increasing the social resilience of vulnerable and endangered neighborhoods in the face of natural disasters عنوان انگليسي:

سوانح طبيعي در دنيا همواره با چالشي بزرگ در راه توسعه پايدار مورد توجه بوده است. و در نتيجه، راههاي رسيدن به اين توسعه به وسيله الگوهاي كاهش آسيب پذيري ضرورت پيدا كرده است. بنابراين كاهش خطر سوانح از اهميت خاصي برخوردار است و ضرورت دارد جايگاهي مناسب در سياست گذاريهاي ملي هر كشور باز كرده تا بتوان شرايط مطلوبي براي كاهش خطر موثر و كارا در سطوح مختلف ايجاد نمود(Davis et al, 2005

امروزه، تاب آوري در حوزه هاي گوناگون به ويژه در مديريت سوانح بكار گرفته مي شود. چهارچوب طرح هيوگو در 22 ژانويه 2005 به تصويب استراتژي بين المللي كاهش بحران سازمان ملل متحد (UNISDR) رسيد، كه خود حركتي مثبت در اين زمينه محسوب مي شود. از زمان تصويب اين لايحه قانوني، هدف اصلي برنامه ريزي براي مخاطره و كاهش خطربحران، علاوه بر كاهش آسيب پذيري به نحوي بارز به سمت تمركز روي ايجاد تاب آوري در جوامع گرايش پيدا كرده است (Mayunga,2007). توجه فزاينده به آنچه كه جوامع گوناگون را متاثر خود كرده است، موجب مي شود تا آنها راه هاي كمك به خود و تقويت توان خويش را بيابند (IFRC2004 ).

وقوع حوادث طبيعي امري اجتناب ناپذير تلقي شده و توسعه و پيچيدگي ابعاد زندگي اجتماعي در شهرها ،گسترش روزافزون شهرنشيني ،تراكم بالاي ساختماني وو جمعيت ،عدم رعايت نكات ايمني در ساخت و سازهاي شهري و وجود بافتهاي فرسوده شهري ،ابعاد ان حوادث را وسعت بخشيده است .وقوع بلاياي طبيعي اغلب اثرات مخربي بر سكونتگاههاي انساني گذارده ،ساختمانها و زير ساختها را ويران و عوارض اجتماعي و اقتصادي بر جوامع تحميل كرده است .اين آسيب پذيري در نتيجه تمركز جمعيت ،وضعيت نابسامان و بي قاعده سكونتگاهها و بافتهاي فرسوده شهري ،عدم پيش انديشي هاي لازم براي كاهش اثرات حوادث به طور مداوم افزايش پيدا كرده است.با توجه به قرار گيري شهر تهران در معرض خطرات طبيعي (خصوصا زلزله ) و وجود محله هايي با بافت فرسوده و آسيب پذير ،ضرورت تاب آوري بيشتر شده و بحث توانايي سيستم براي جذب حداكثر تغييرات احتمالي و قابليت برگشت پذيري را پس از وقوع بحران مطرح مي نمايد.

چکيده:

تاب آوري ،بافت فرسوده ،تاب آوري اجتماعي ،محله هاي آسيب پذير

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس منوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.