پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۲ دفاع:
۲۱۹۷ شناسه:
ميلاد ادهم اصفهاني دانشجو:
حقوق قابل عدول و غير قابل عدول متهم در دادرسي كيفري در شرايط اضطراري با تاكيد بر اسناد بين المللي عنوان فارسي:
حقوق قابل عدول و غير قابل عدول متهم در دادرسي كيفري در شرايط اضطراري با تاكيد بر اسناد بين المللي عنوان انگليسي:

در اسناد مختلف جهاني و منطقهاي حقوق بشر از جمله در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، وقوع خطر عمومي اضطراري تنها وضعيتي تلقي شده كه دولت ها در ان ميتوانند اجراي برخي از الزامات حقوق بشري خويش را _ بجز حقوقي كه تعليق ان ها صراحتا ممنوع گشته است_ در سايه آن معلق نمايند.

درك و شناخت صحيح و بهتر موازيني كه در شرايط اضطراري قابل تعليق ميباشند، در مقابل حقوق و موازيني كه تعليق در آنها مجاز نيست، روشنگر موضوعي است كه ماحصل آن تحقق حداكثري عدالت در پهنه دادرسي كيفري است.

اما چالش اصلي در مواجهه با اين مقاطع بحراني كه حيات جامعه در معرض خطري جدي قرار ميگيرد اين است كه دريابيم حقوق قابل تعليق و غير قابل تعليق در اين شرايط كدامند. لذا در اين پژوهش در صدد آن هستيم تا به روش توصيفي- تحليلي به بررسي حقوق قابل عدول و غير قابل عدول در عرصه دادرسي كيفري در شرايط اضطراري بپردازيم.

با بررسي هاي متعدد صورت گرفته در اين حوزه اين نتيجه حاصل شد كه: اولا موجوديت شرايط اضطراري معلول عنصر مهمي به نام تهديد است كه اين تهديد ميبايست داراي وجوهي من جمله عمومي _ استثنايي _ جدي _ قهري_ غير ارادي_ بالقوه يا در شرف وقوع باشد. ثانيا مطابق قواعد و رويه پذيرفته شده در حوزه حقوق بين الملل و اسناد متعدد بين المللي و منطقه اي، برخي از حقوق ناظر بر دادرسي هاي كيفري تحت هيچ شرايطي از جمله شرايط اضطراري قابل تعليق نميباشند، كه از مهمترين آنان ميتوان به منع شكنجه_ منع بردگي _ حق دسترسي به دادگاه صالح _ عطف بما سبق نشدن _ حق تفهيم اتهام نام برد. ليكن مطابق اسناد مختلف بين المللي و منطقه اي در خصوص قابليت تعليق برخي از حقوق اتفاق نظري وجود ندارد، مانند حق بازداشت نشدن و يا حق جبران خسارت كه در برخي اسناد اين موارد به سكوت برگذار شده و در برخي ديگر از جمله حقوقي است كه غير قابل تعليق ميباشند.

چکيده:

حقوق قابل عدول-شرايط اضطراري- دادرسي كيفري-حقوق غير قابل عدول-اسناد بين المللي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد يكرنگي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.