پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱ دفاع:
۲۱۹۰ شناسه:
ميثم بهربر دانشجو:
بررسي عوامل موثر بر رضايت و وفاداري مشتريان در كسب اطلاعات مرتبط با محصولات يا خدمات در سامانه هاي نقد و بررسي عنوان فارسي:
impact of the factors affecting customer satisfaction and loyalty associated with products or services in the system information in Review عنوان انگليسي:

ظهور اينترنت، انقلابي در فعاليت هاي دهان به دهان ايجاد كرده است، امروزه مصرف كنندگان، از وبلاگ ها، موتور هاي جستجو و جوامع اينترنتي، شبكه هاي اجتماعي و سيستم هاي نقد و بررسي براي جمع آوري اطلاعات راجع به كالاها و خدمات و تصميم گيري خريد استفاده مي كنند. اين ابزار پايه اي براي به وجود آمدن نوع جديدي از گفت و گوهاي دهان به دهان به نام گفت و گوهاي دهان به دهان الكترونيكي ايجاد كرده است. اين ابزار جهت جستجوي اطلاعات توسط كاربران، تصميم گيري جهت خريد و يا استفاده از خدمات به كار گرفته مي شود و ابزاري بسيار مهم و حياتي جهت رشد تصوير برند مي باشد. تحقيقات اخير نشان مي دهد كاربران با استفاده از اينترنت و پلتفرم هاي آنلاين نظر و عقايد خود را راجع به كالا ها و خدمات به اشتراك مي گذارند و اين گفت و گوهاي آنلاين به يكي از ابزارهاي اساسي در بازاريابي تبديل شده است. به همين دليل كمپاني ها جهت پاسخگويي به كاربران و كنترل اين محيط جديد و فضايي مجازي در وب سايت خود جهت ارسال نقد و بررسي و نظرات كاربران در مورد كالاها يا خدمات ايجاد كرده اند. به دليل اينكه گفت و گوهاي الكترونيكي در بستر پلتفرم هاي آنلاين صورت مي گيرد توجه به مشخصه هايي كه باعث رضايت و خوشنودي كاربران از پلتفرم مي گردد بسيار مهم است. هدف اين پايان نامه، بررسي تاثير تعاملي بودن سيستم گفت و گوهاي الكترونيكي، مشخصه ها و ويژگي هاي گفت و گوهاي آنلاين و تاثير كيفيت وب سايت ارائه دهنده اين اطلاعات بر رضايت و وفاداري مشتريان در كسب اطلاعات راجع به كالاها و يا خدمات از سامانه هاي نقد و بررسي مي باشد. به منظور رسيدن به اين هدف، چارچوب مفهومي بر اساس مطالعات قبلي طراحي شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي، از نظر نوع داده ها كمي و از نظر روش گردآوري داده ها پژوهشي توصيفي-پيمايشي و از نوع همبستگي مي باشد. داده ها از طريق پرسشنامه و توسط 384 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران (كساني كه سابقه و تجربه كسب اطلاعات از سايت هاي نقد و بررسي قبل از اقدام به خريد را دارند) صورت گرفته است. روايي پرسشنامه از طريق مصاحبه با خبرگان و نرم افزار PLS V3 مورد تاييد قرار گرفت و تفسير اطلاعات جمعيت شناسي و نرمال بودن داده ها به كمك نرم افزار Spss 25 و همچنين با كمك نرم افزار PLS V3 آزمون همبستگي و معادلات ساختاري بر روي مدل مفهومي انجام شد و از هفت فرضيه تحقيق، شش فرضيه مورد تاييد قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد كه عواملي نظير تعاملي بودن سيستم گفت و گوهاي الكترونيكي، مشخصه ها و ويژگي هاي گفت و گوهاي كاربران و همچنين كيفيت وب سايت تاثير مستقيمي بر رضايت و وفاداري مشتريان در استفاده از سامانه دارد. اين پايان نامه به صورت مشخص بر روي مواردي كه باعث مي شوند افراد در بدست آوردن اطلاعات به صورت آنلاين كسب رضايت كنند و اين رضايت منجر به ايجاد مشتريان وفادار گردد تمركز كرده است.

چکيده:

گفت و گوهاي الكترونيكي دهان به دهان، كيفيت وب سايت، ويژگي هاي گفت و گوهاي دهان به دهان، رضايت مشتري، وفاداري مشتري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسترن حاجي حيدري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نادر سيداميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.