پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۲۱۸۸ شناسه:
محمدسعيد غلامي مرحقي دانشجو:
طراحي الگوي نقشه استراتژيك براي دستگاه هاي فرهنگي عنوان فارسي:
Designing a strategy map for cultural organizations عنوان انگليسي:

حوزه فرهنگ در مقايسه با ساير حوزه ها نظير حوزه اقتصادي يا نظامي، اقتضائات متفاوتي دارد. كيفي بودن اهداف و سلسله مراتب اثرپذيري مخاطب(نگرش،رفتار و...) از مفاهيم دريافت شده ، پيچيدگي و گستردگي متغيرهاي محيطي موثر بر حوزه فرهنگ، ورود داوطلبانه ي مردم به عنوان سرمايه انساني پيش برنده اقدامات و مواردي از اين دست مصاديقي از اقتضائات متفاوت حوزه فرهنگ مي باشد. در اين طرح پژوهشي به دنبال آن هستيم با شناخت كامل اين اقتضائات و محدوديت هايي كه دستگاه هاي فرهنگي در زمان برنامه ريزي با آن رو به رو هستند، متناسب با دستگاه هاي فرهنگي به عنوان مجموعه هايي مأموريت محور كه نقطه نهايي مطلوب خود را در ارتقاء شاخص هاي ستادي نظير شاخص هاي مالي ندانسته بلكه خلق ارزش هاي معنوي براي جامعه و اثرگذاري فرهنگي بر مخاطب را هدف اصلي خود مي دانند الگوي نقشه استراتژي طراحي نماييم.

چکيده:

الگوي نقشه استراتژي، دستگاه هاي فرهنگي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر فرهنگي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.