پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۲۱۸۴ شناسه:
سيدحسين صدر دانشجو:
شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه صادرات مواد غذايي دريايي عنوان فارسي:
The Identification of Factors that affecting the development of seafood exports عنوان انگليسي:

در يك جمع‌بندي، جهت رهايي از اقتصاد متكي به درآمدهاي نفتي، بخش صادرات صنعتي نقش تعيين كننده‌اي در رشد و توسعه اقتصادي كشور ايفا مي‌كند و از طرف ديگر، با توجه به گستردگي صنعت مواد غذايي و آشاميدني در سطح كشور و ميزان اشتغال‌زايي بالاي آن، صادرات اين صنعت در كشور از اهميت بالايي برخوردار است و منبعي قابل اتكا براي ايجاد اشتغال، رشد توليد ملي و افزايش درآمدهاي ارزي محسوب مي‌گردد. همچنين با توجه به وفور نسبي عوامل و نهاده‌هاي توليدي مانند منابع طبيعي، نيروي كار و ... در كشور، مي‌توان بيان كرد كه صنعت مواد غذايي و آشاميدني جزء صنايع با اهميت كشور محسوب مي‌گردد (سلماني و عبدي، 1392) كه بايد موضوع توسعه صادرات آن مورد توجه قرار گيرد.

چکيده:

صادرات، توسعه صادرات، مدليابي معادله ساختاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد حقيقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.