پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۵ دفاع:
۲۱۸۲ شناسه:
امين فتح احدنژند دانشجو:
تأثير گپ و گفت الكترونيكي در سامانه هاي نقد و بررسي بر قصد خريد مشتريان عنوان فارسي:
The influence of eWOM in social media on consumers purchase intention عنوان انگليسي:

ظهور اينترنت شيوه ي ارتباط مردم را با يكديگر دگرگون ساخت و بدين وسيله تبادل تجارب و نظرات شخصي را بسيار راحت تر كرد. اين پيشرفت چشم انداز پيشگامانه و نويني براي ارتباط كلامي دهان به دهان با نام جديد گپ و گفت الكترونيكي به ارمغان آورد. تأثير گپ و گفت الكترونيكي بر قصد خريد امري پذيرفته شده است، چرا كه افراد تمايل دارند تا اطلاعات درباره ي محصولي را كه قصد خريد آن را دارند، از افرادي كه ذي نفع نيستند كسب كنند به همين سبب اطلاعاتي را كه مشتريان سابق با آنها در ميان مي گذارند بيشتر از اطلاعاتي كه فروشندگان و بازاريابان در اختيار آنها قرار مي دهند مي پذيرند. بدين منظور افراد جهت كسب ديدگاه ها و نظرات مشتريان سابق، بالفعل و بالقوه درباره ي محصولي كه قصد خريد آن را دارند به سامانه هاي نقد و بررسي مراجعه مي كنند.

هدف اين پژوهش سنجش تأثير گپ و گفت الكترونيكي در سامانه هاي نقد و بررسي بر قصد خريد مشتريان است. بدين منظور با تركيب اجزاي مرتبط مدل پذيرش اطلاعات و نظريه اقدام منطقي و اضافه كردن متغير خلق مشترك ارزش؛ مدل مفهومي پژوهش شكل گرفت. اين مدل با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري و بر مبناي ۲۲۳ پرسشنامه كه به صورت تصادفي در مكان هاي عمومي شهر تهران توزيع شده بود سنجيده شد. نتايج تحليل، بيانگر آن بودند كه متغيرهاي كيفيت اطلاعات، اعتبار اطلاعات، نگرش نسبت به نظرات كاربران، خلق مشترك ارزش و پذيرش اطلاعات عوامل كليدي اثرگذار بر قصد خريد مشتريان هستند.

چکيده:

گپ و گفت الكترونيكي، سامانه هاي نقد و بررسي، قصد خريد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسترن حاجي حيدري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد آقايي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.