پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۱ دفاع:
۲۱۸۰ شناسه:
اميرمسعود صنيعي آباده دانشجو:
برنامه ريزي براي بازآفريني محورهاي تاريخي با تاكيد بر رويكرد توسعه ي گردشگري پايدار (نمونه موردي: محور حافظ شهر اصفهان) عنوان فارسي:
renewal-oriented programming (Hafez street) leading to Naghshe Jahan square in Isfahan approach to tourism development عنوان انگليسي:

شناخت، حفظ و ساماندهي آثار، ابنيه و بافتهاي تاريخي از ملزومات توسعه ي شهري امروزي است . زمانيكه توسعه در قالب مفهوم كهن به عنوان فرايندي يكسويه و ناكارآمد و غيرقابل انطباق با شرايط متحول دوران جديد به بن بست رسيد، تلاش و تكاپو براي دستيابي به نظريه هاو رهيافت جايگزين، موضوع مطالعات و پژوهش ها قرار گرفت. در يك زمان، تمام چرخه اقتصاد يك كشور وابسته به توليدات صنعتي بود اما امروزه صنعتهاي ديگري مانند صنعت پرمنفعت گردشگري مطرح است كه اهميت آن در كشورهاي پيشرفته تا جايي است كه در جايگاه صنعت برتر و اصلي اين كشورها قرار دارد. با رشد صنعت گردشگري نظريه ها و مفاهيم جديدي نيز براي اين مفهوم تعريف شد. از جمله اينكه انواع مختلفي

از گردشگري با توجه به شاخصه هاي مختلف، مورد تعريف و دسته بندي قرار گرفت . گردشگري شهري يكي از انواع گردشگري تعيين شده است كه با توجه به پتانسيل ها و جاذبه هايي كه داراست، به عنوان مهمترين نوع گردشگري تعريف ميشود. متناسب با اهميتي كه گردشگري شهري دارد عناصر آن نيز داراي

اهميت اند. آنچه كه مسلم است براي موفقيت در طرحها و برنامه ريزي هاي جديد مي بايد توجه ويژه اي به زمينه برنامه و همچنين انتخاب رويكرد بهينه، داشت.

فضاهاي شهري بويژه، محدوده بافت هاي تاريخي و قديمي به علت وجود جاذبه هاي نوستالژيك، معماري فرهنگي و بناهاي ارزشمندي كه نمادي از شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آن دوران مي باشد از مقاصد مهم گردش گري

به شمار مي روند. ميدان نقش جهان اصفهان بعنوان يكي از جاذبه ها و مقاصد گردشگري شناخته مي شو د. اين ميدان عظيم با توجه به قدمت و معماري با شكوهش هر ساله پذيراي تعداد زيادي توريسم داخلي و خارجي است.

مرمت شهري و بازآفريني فضاها و محورهاي پيرامون اين ميدان مي تواند خيل بيشتري از گردشگران داخلي و خارجي را به اين محدوده جذب كند.

يكي از اين محورهاي مهم و تاريخي، خيابان حافظ است كه سابقه بلند مدتي در جذب گردشگر به ميدان نقش جهان داشته است . آنچه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه هدف از بازآفريني خيابان حافظ، چيزي فراتر از اقدامي كالبدي فضايي با رويكرد صرفا سكونتي است. محور حافظ از قابليت و توان بالايي جهت جذب گردشگران برخوردار است كه اگر اقدامات مناسبي با رويكرد توريسم محوري و پايداري شهري صورت گيرد، مي تواند به عنوان فضايي پويا تر و جذاب تر مورد توجه قرار گرفته و پاسخگوي نياز هاي گردشگران نيز باشند.

چکيده:

بازآفريني- صنعت گردشگري - رويكرد گردشگري - فضاي شهري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد سعيدنيا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.