پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۱۷۸ شناسه:
زهرا رشيدعلي پور دانشجو:
بررسي تاثير اجراي مديريت دانش بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي : شير پگاه) عنوان فارسي:
The effect of the implementation of knowledge management on organizational performance عنوان انگليسي:

همواره در بيشتر سازمانها در سرتاسر دنيا، مديران به دنبال ارتقاء و بهبود عملكرد سازمانهاي خود مي باشند .در اين راستا يكي از مناسب ترين راهبردها، تمركز بر روي دانش سازماني و مديريت صحيح آن است (بدري آذرين وهمكاران، 1391).

در كنار توجه به سرمايه هاي نامشهود، در اكثر سازمان هاي جهان، مديران و رهبران سازماني در پي ارتقا و بهبود عملكرد سازمان هاي خويش مي باشند. عملكرد سازمان تركيب گسترده اي هم از دريافتي هاي غير ملموس، هم چون افزايش دانش سازماني و هم دريافتي عيني و ملموس، هم چون نتايج اقتصادي و مالي است(علامه و مقدمي، 1389). به بيان ديگر سازمانهايي در برابر تغييرات و تحولات موفق و پيروز خواهند شد كه بتوانند سرمايه هاي نامشهود و دانش خود را بهبود و توسعه بخشند (زرين، 1390).

چکيده:

مديريت دانش- عملكرد سازماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر انصاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.