پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۶ دفاع:
۲۱۷۶ شناسه:
فرهاد فرهادي دانشجو:
ارايه مدل چابكي زنجيره تأمين پايدار در صنعت آجر استان اصفهان عنوان فارسي:
Green Supply Chain Agility sustainable Model with Interpretive Structural Modeling (ISM) and Fuzzy DEMATEL Approach عنوان انگليسي:

امروزه شركت‌هاي توليدي براي بقا ناگزيرند به مسائل زيست‎محيطي و اجتماعي در زنجيره تأمين توجه كنند. تلاش‌هاي زيادي براي بررسي زنجيره تأمين پايدار صورت گرفته اما در زمينه چابك بودن زنجيره تأمين پايدار پژوهش‌هاي كمي مشاهده شد. بنابراين هدف پژوهش ارايه مدل چابكي زنجيره تأمين پايدار در صنعت آجر استان اصفهان بود. پژوهش توسعه‌اي كاربردي بوده و بصورت كيفي انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه‌گيري نظري 10 خبره آشنا به پژوهش تعيين گرديد. سپس از نظريه داده‌بنياد به كمك مصاحبه نيمه ساخت‌يافته براي استخراج مفاهيم، مقوله‌هاي وعناصر و از روش مدل‌سازي ساختاري تفسيري به منظور برقراري ارتباط ميان عناصر و ساختن مدل استفاده شد. طبق نتايج به دست آمده از نظريه داده بنياد 11 عامل (اجتماعي بودن، پاسخگويي، رعايت قوانين، سرعت، فناوري اطلاعات حفظ محيط زيست، شايستگي، انعطاف‌پذيري، تعهد مديريت ارشد، مديريت كيفيت جامع و اقتصادي بودن)تعيين گرديد. و به كمك روش مدل‌سازي ساختاري تفسيري مشخص شد تعهد مديريت ارشد به عنوان سنگ زير بنايي مدل و دو عامل اجتماعي بودن و حفظ محيط زيست به عنوان سرآمد مدل مي‌باشند

چکيده:

چابكي، زنجيره تأمين، پايداري، مدل‌سازي ساختاري تفسيري، نظريه داده بنياد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منصور مومني استاد مشاور:
دکتر سيد مجتبي سجادي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۷

فصلنامه مديريت صنعتي

دوره 10 شماره3/335-352

ارائه مدل چابكي زنجيره تأمين پايدار در صنعت آجر استان اصفهان

فرهاد فرهاديْ دكتر محمدرضا تقي زاده يزديْ دكتر منصور مومنيْ دكتر سيد مجتبي سجادي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / چاپ نهايي شده

چهارمين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در علوم انسانيْ چالش ها و راه حل ها

/

ارايه مدل چابكي زنجيره تأمين پايدار با استفاده از نظريه داده بنياد و مدلسازي ساختاري تفسيري(مورد مطالعه: صنعت آجر استان اصفهان)

فرهاد فرهاديْ دكتر محمدرضا تقي زاده يزديْ دكتر منصور مومنيْ دكتر سيد مجتبي سجادي

مقاله در همايش
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.