پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۱۷۴ شناسه:
امير حبيبي دانشجو:
رابطه ميان توسعه مالي، درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي در كشورهاي وابسته به نفت عنوان فارسي:
The relationship between financial development, oil revenues and economic growth in countries dependent on oil عنوان انگليسي:

امروزه اجتماعي نسبي ميان اقتصاددانان درباره اثر مثبت توسعه مالي بر رشد اقتصادي وجود دارد، ولي رابطه علّي بين اين دو هنوز محل مجادلات بسياري است. همچنين محقيق در مطالعات اندكي به بررسي اثر درآمد هاي نفتي بر عملكرد بازارهاي مالي و اثر اين دو متغير به رشد اقتصادي كشورهاي منابع محور پرداخته‏اند. به علاوه يكي از عللي كه موجب مي شود ما به دنبال بررسي رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي باشيم تا شايد بتوان از طريق اين مسير رشد اقتصادي را بهبود بخشيد، اين است كه تمامي كشورهاي توسعه‌يافته داراي نهادهاي مالي پيشرفته هستند و بيشتر كشورهاي درحال توسعه نهادهاي مالي توسعه نيافته دارند. اين بخشي از اقتصاد است كه منابع مولد را جهت تسهيل تشكيل سرمايه، از طريق فراهم آوردن طيف وسيعي از ابزارهاي مالي به منظور برطرف ساختن نيازهاي متفاوت قرض‏گيرندگان و قرض‏دهندگان به كار مي‏گيرد. بنابراين سيستم مالي در تجهيز و واسطه‏گري پس‏اندازها، و تضمين كارآمدي تخصيص منابع به بخش‏هاي مولد نقشي حياتي دارد.

چکيده:

توسعه مالي، درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن مهرآرا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر تيمور رحماني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.