پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۰ دفاع:
۲۱۷۲ شناسه:
ارسلان بدري كوهي دانشجو:
ارزيابي عملكرد و رتبه‌بندي بيمارستان هاي آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان با رويكرد ارزيابي متوازن» عنوان فارسي:
Title: “Performance Evaluation and Ranking of the Educational & Medical Hospitals of Guilan University of Medical Sciences using the Balanced Scorecard Approach” عنوان انگليسي:

با توجه به اهميت بخش درمان كشور و سير فزاينده ورود بخش خصوصي درحوزه درمان و بيمارستان ها ضروري است تا نسبت به سنجش عملكرد بيمارستان‌هاي دولتي وارتقاي كيفي آنها اقدام شود. لذا پژوهش حاضر با هدف ارزيابي عملكرد و رتبه‌بندي بيمارستان‌هاي آموزشي، درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان با رويكرد ارزيابي متوازن انجام شد. و متعاقباً كمك نظري- كاربردي به نظام سلامت از طريق ارائه نتايج پژوهش به منظور تبيين استراتژي ها و برنامه هاي آتي مي‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و به لحاظ نحوه گردآوري داده ها از نوع توصيفي پيمايشي است. همچنين از دسته مطالعات توصيفي و مقطعي بوده ودر بازه زماني بهمن ماه 1395تا مرداد1396 انجام شد. جامعه و محيط پژوهش 64 نفر از روسا، معاونين آموزشي، مديران داخلي و خدمات پرستاري، روساي اداره حسابداري و مالي و امور اداري، مسئول واحد بهبود كيفيت و سوپروايزر آموزشي، 8 مركز آموزشي_درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان بودند. مطالعه بصورت سرشماري انجام گرديد. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد كه روايي آن با بهره گيري از نظرات اساتيد و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ بررسي و تاييد شد. امتياز دهي با استفاده از مقياس 5 گزينه اي ليكرت انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزارspss18 وآزمون هاي آماري استنباطي، تي تك نمونه اي و فريدمن تجزيه و تحليل گرديدند. عملكرد مراكز آموزشي_درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در ابعاد مالي، مشتري، فرايند هاي داخلي و رشد و يادگيري با رويكرد ارزيابي متوازن (BSC) از وضعيت مطلوبي برخوردار بود. مركز آموزشي_درماني ولايت رشت در ابعادمشتري، مالي، و رشد و يادگيري و مركز آموزشي_درماني امير المومنين(ع) در بعد فرآيند هاي داخلي رتبه نخست را در رويكرد ارزيابي متوازن كسب نمودند. با توجه به نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد لازم است مديران، نسبت به ارتقاء رويكردهاي استراتژيك و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت در حوزه هاي مختلف كاري همت گماشته و زمينه توانمندي و رشد و يادگيري كاركنان را فراهم نمايند. بهره گيري از سيستم هاي اطلاعاتي روزامد در حوزه هاي اداري و مالي وافزايش رضايتمندي مشتريان تاكيد مي شود. توصيه هاي كاربردي و نظري بر اساس يافته هاي پژوهش ارائه گرديده است.

چکيده:

واژه هاي كليدي: ارزيابي عملكرد، رويكرد ارزيابي متوازن، رتبه بندي، مديريت استراتژيك، بيمارستان، دانشگاه علوم پزشكي گيلان.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فردين مهرابيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.