پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۷ دفاع:
۲۱۶۸ شناسه:
مهدخت شريفي دربرزي دانشجو:
تدوين الگويي جهت ارتقاي كاركرد شبكه هاي اجتماعي مجازي در راستاي بهبود وضعيت سلامت زنان عنوان فارسي:
Making A Model For Promoting The Usage Of Electronic Social Networks To Improve The Women Health Status عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلي جهت ارتقاي كاركرد شبكه‌هاي اجتماعي مجازي در راستاي بهبود وضعيت سلامت زنان انجام شد. پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر اجرا با نركيبي از دو روش كيفي بر اساس گراندد تئوري و روش كمي توصيفي پيمايشي بود. جامعه آماري افراد متخصص فعال در زمينه سلامت زنان و شبكه‌هاي مجازي بود كه در بخش كيفي 20 نفر به به روش هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه ها تا حد اشباع پيش رفت و بر اساس گراندد تئوري كد گذاري ها باز، محوري و گزينشي مشخص شد و مولفه هاي تأ ثير گذار شناسايي شدندو براي برازش مدل پيشنهادي و قابليت تعميم دهي در بخش كمي بر اساس فرمول معادلات ساختاري 161 از آنان به روش تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در اين بخش ابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه بود. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افزارهاي آماري SPSS و SmartPLS استفاده شد. نتايج نشان داد ده عامل ويژگي فردي، استحكام خانواده ، ميزان آگاهي زنان، مشاركت اجتماعي، كارآيي شبكه‌هاي اجتماعي، جوامع آنلاين، ويژگي‌هاي رواني، ويژگي هاي فرهنگي، ويژگي‌هاي اجتماعي و عوامل كلان اقتصادي بر تأثير گذاري شبكه هاي اجتماعي مجازي بر سلامت زنان موثر هستند و سه عامل ميزان آگاهي زنان (802/0)، عوامل كلان اقتصاد (801/0) و كارآيي شبكه هاي اجتماعي (772/0) داراي بالاترين اولويت و سهم اثرگذاري هستند. لازم است سياست گذاران ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻻﻳﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ، ﻭﺟﻬﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘ‌ﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ- ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در دستور العمل فعاليتهاي خود قرار دهند. همچنين راﻫ‌‌ﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰان و ﻣﺴئوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪوﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ‌‌ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ مجازي، ﺣﺬف ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻔﯽ آﻧ‌ﻬﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎ، و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ مخاطبان توصيه شده است. به نظر مي رسد ورود متغيرهاي ميانجي مانند سياستها و حمايتهاي دولت مانند طرح جامع سلامت مجازي مي تواند بر تبيين بهتر ارتباط كمك نمايد.

واژه هاي كليدي: شبكه هاي اجتماعي مجازي، رسانه هاي نوين، زنان، سلامت

چکيده:

شبكه هاي اجتماعي مجازي، رسانه هاي نوين، زنان، سلامت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شريفي استاد راهنما:
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني استاد راهنماي دوم:
دکتر مليحه شياني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۸

فصلنامه مطالعات رسانه هاي نوين

/

تدوين الگويي جهت ارتقاي كاركرد شبكه هاي اجتماعي مجازي در راستاي بهبود وضعيت سلامت زنان

دكتر مهدي شريفي، دكتر سهيلا بورقاني فراهاني، دكتر مليحه شياني، مهدخت شريفي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.