پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۵ دفاع:
۲۱۶۷ شناسه:
سيدحميدرضا قرشي دانشجو:
بررسي رابطه ميان تفكر استراتژيك وجهت گيري كارآفرينانه عنوان فارسي:
Investigating the relationship between strategic thinking and entrepreneurial orientation عنوان انگليسي:

در اين تحقيق به بررسي رابطه بين قابليت تفكر استراتژيك مديران ارشد با جهت گيري كارآفرينانه سازمانها پرداخته شد، اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر گردآوري اطلاعات، از نوع توصيفي همبستگي است. جامعه هدف، مديران ارشد شركتهاي فعال در صنعت تجهيزات برقي مي باشد.

براي جمع آوري اطلاعات و داده هاي دسته دوم، از روش كتابخانه اي ( مطالعه كتب و نشريات) و براي جمع آوري داده هاي دسته اول، به منظور آزمون فرضيه هاي مطروح، از پرسشنامه هاي استانداردجهت سنجش قابليت تفكر استراتژيك مدير ارشد و سنجش ميزان جهت گيري كارآفرينانه سازمان استفاده شده است.

فرضيه هاي اين تحقيق شامل يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي است، كه فرضيه اصلي رابطه بين قابليت تفكر استراتژيك مديران ارشد را با جهت گيري كارآفرينانه سازمان و فرضيه هاي فرعي، ارتباط بين ابعاد مختلف تفكر استراتژيك (تفكر سيستمي، تامل، بازسازمان دهي) را با جهت گيري كارآفرينانه سازمان مطرح مي كنند. در آمار توصيفي از جدول فراواني و درصدها ميانگينها و انحراف معيار و در آمار استنباطي از آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن و تحليل واريانس يك طرفه (آنووا)، براي آزمون فرض هاي تحقيق استفاده گرديد.

يافته هاي پژوهش، نشان مي دهند، كه بين تمامي ابعاد تفكر استراتژيك و جهت گيري كارآفرينانه رابطه مستقيمي وجود دارد، البته در اين ميان، ارتباط بين بعد دوم تفكر استراتژيك يعني تعمق با متغير وابسته ( جهت گيري كارآفرينانه) قويتر از ارتباط دو بعد ديگر است. در نهايت با توجه به يافته هاي تحقيق، به اين نتيجه مي رسيم كه احتمال گرايش به كارآفريني در شركتهايي كه از مديراني، با قابليت تفكر استراتژيك در سطح مطلوب بهره مي برند، افزايش مي يابد .

چکيده:

تفكر استراتژيك،كارآفريني، كارآفريني سازماني، جهت گيري كارآفرينانه، تفكر سيستمي،بازسازماندهي،تعمق،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نادر سيدكلالي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.