پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۱۶۵ شناسه:
محمدعلي صافي دانشجو:
شناسايي و الويت بندي راهكار هاي استراتژيك براي افزايش بهره وري در نيروگاه سيكل تركيبي شهيد رجايي عنوان فارسي:
Identify and prioritize strategic solutions to increase efficiency in combined cycle power plant Shahid Rajaei عنوان انگليسي:

صنعت برق به عنوان يكي از صنايع زيربنايي و استراتژيك، نقش محوري در تحقق برنامه توسعه ملي هر كشور ايفاء مي‌كند. اين صنعت با افزايش روزافزون در تقاضا و كمبود در عرضه مواجه است. تامين كمبود برق مورد نياز از دو طريق امكان پذير است: احداث نيروگاه هاي جديد و يا افزايش بهره وري در نيروگاه هاي موجود. از ميان اين دو، افزايش بهره وري در نيروگاه هاي موجود از اولويت بالاتري برخوردار است، زيرا از يك سو فراهم كردن زير ساخت هاي لازم براي نيروگاه هاي جديد و راه اندازي آنها بسيار هزينه بر و زمان‌بر مي باشد، و از سويي ديگر طبق آمار اعلام شده توسط شركت توانير بهره وري در نيروگاه هاي ايران حدود 8 درصد نسبت به نيروگاه هاي اتحاديه اروپا كمتر مي باشد. در نيروگاه هاي كشور خلا رويكرد استراتژيك براي افزايش بهره وري احساس مي شود، لذا در اين تحقيق تلاش بر اين است كه راهكارهاي استراتژيك براي افزايش بهره‌وري در نيروگاه شهيد رجايي قزوين، به عنوان يكي از بزرگ‌ترين نيروگاه‌هاي توليد برق كشور، شناسايي و اولويت بندي گردد. بدين منظور شاخص‌هاي اندازه‌گيري بهره‌وري از طريق مطالعه اسناد نيروگاه استخراج شد. سپس از طريق بررسي مطالعات علمي و مصاحبه با خبرگان، عوامل مؤثر بر بهره‌وري در نيروگاه شناسايي شدند. نقاط ضعف و نقاط قوت و تهديدها و فرصت‌هاي پيش روي نيروگاه كه مؤثر بر بهره‌وري هستند، از طريق مصاحبه با خبرگان شناسايي شدند. براي تعيين اوزان هر يك از اين از مدل BWM قطعي و BWM خاكستري استفاده شد. با استفاده از اوزان قطعي، ارزيابي داخلي با ماتريس IFE و ارزيابي خارجي با ماتريس EFE صورت پذيرفت. سپس راهكارهاي استراتژيك با تشكيل جلسه كانوني و با استفاده از ماتريس SWOT استخراج شد. در گام بعدي به منظور اولويت بندي گزينه‌هاي شناسايي شده يك بار با استفاده از ماتريس QSPM و اوزان قطعي و يك بار با استفاده از ماتريس QSPM خاكستري و اوزان خاكستري، گزينه‌هاي استراتژيك رتبه‌بندي شدند. "افزايش ظرفيت توليد نيروگاه با تكيه بر توانمندي مهندسين، اپراتورها و كارشناسان زبده و مجرب با بهره گيري از تكنولوژي‌هاي در دسترس و جديد" به عنوان اولويت اول در ميان راهكارهاي استراتژيك جهت افزايش بهره‌وري در نيروگاه شهيد رجايي انتخاب شد.

چکيده:

برنامه ريزي استراتژيك، مديريت استراتژيك، بهره‌وري، نيروگاه توليد برق، نيروگاه سيكل تركيبي، نيروگاه بخار، ماتريسSWOT، ماتريس IFE، ماتريس EFE، ماتريس QSPM، ماتريس QSPM خاكستري، روش BWM قطعي، روش BWM خاكستري، اعداد خاكستري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نيما گروسي مختارزاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حنان عموزاد مهديرجي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.