پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۱۶۲ شناسه:
مهشيد دوستي اناركي دانشجو:
بررسي ميزان قانون گريزي و تاثير آن بر كارآيي سازمان در مخابرات استان گلستان عنوان فارسي:
Evaluation of observing laws and its impact on organizational efficiency in telecommunications Golestan Province عنوان انگليسي:

يكي از مسايل عمده بسياري از كشورهاي رو به توسعه جهان از جمله ايران مساله قانون گريزي است عدم رعايت و ناديده گرفتن قوانين رسمي جامعه كه داراي ضمانت اجرايي رسمي مي باشد اكثرا بر اين باورند كه علت اساسي گرفتاري هاي موجود جامعه ،عدم اجراي قانون يا اجراي نادرست آن است و يكي از علل توسعه نيافتگي كشور است ايران از زمان قائم مقام قدم در راه توسعه گذاشته اما آن چنان كه بايد و شايد به هدف خود نرسيده است يكي از علل آن را قانون گريزي وقانون مند نشدن جامعه مي دانند آنچه كه امروز جامعه را به شدت تهديد مي كند و به سوي ناهنجاري پيش مي برد اعتياد به قانون گريزي و ناديده گرفتن قانون از سوي كنشگران است قانون گريزي باعث مي گردد كه پيوند هاي اجزاي دروني نظام اجتماعي سست شود و رفتار هاي سليقه اي و قائم به شخص را افزايش يابد.

قانون گريزي كه به عنوان يك معضل و مساله اجتماعي صحت و سلامت جامعه و به طبع آن سازمانها را تهديد مي كند بر خاسته از ناسازگاري هايي است كه بر روابط فرد و جامعه حاكم است .اين ناسازگاري ها كه باز تاب رفتارهاي كوچك و بزرگ هستند ،سبب تضعيف انسجام شده و وحدت سازمان جامعه را به خطر مي اندازد ودر نهايت باعث هرج و مرج و بي ثباتي بر جامعه مي گردد

قانون در كنار اخلاق ،رسوم وعادات يكي از هنجارهاي اجتماعي است ؛ هنجاري كه عدم رعايت آن با واكنش قدرت مواجه خواهد شد. به موازات پيشرفت و تو سعه جوامع وزن واهميت هنجار قانون در مقايسه با هنجارهاي ديگر در تنظيم رفتارهاي اجتماعي به نحو چشمگيري بيشتر مي شود ،زيرا روابط اجتماعي سريع تر و بيشتر ازآن متحول و پيچيده مي شوند كه رسوم و سنت و يا عادات بتواند قالب مناسب براي رفتار اجتماعي در محيطي جديد باشند .عده اي بر اين نظرند كه شاخص و معيار گذار از جامعه مياني به جامعه مدرن ،ظهور حقوق و نهادهاي قضايي چون دادگستري و آيين دادرسي است .قانون به پايداري و حضور همه جانبه فرهنگ كمك كرده و قواعد و هنجارهاي رفتار را به طرزي دقيق تعيين مي كند؛كاربري عيني ارزش ها را مشخص وايده ها آرمان ها را نهادي مي كند .

چکيده:

مخابرات، استان گلستان، قانون گريزي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.